pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Expensing traktować 250.000 dolarów do 2008 r. wydatki, które normalnie byłyby amortyzowane przez wiele lat jako bieżące koszty, które zostaną odliczone od razu. Firmy, które bardziej niż
 • Co znaczy Damages obejmuje pieniędzy w przyszłości koszty leczenia, kwota nie jest opodatkowane. Jednak nie można odliczać tych przyszłych kosztów leczenia objętych kwotę odszkodowania przyznane
 • Co znaczy Capital expenditure Koszt stałej poprawy własności. Takie koszty, takie jak dodanie centralnej klimatyzacji lub dodatek do domu, wzrost podatku od nieruchomości na podstawie skorygowanej
 • Co znaczy Health Savings Account (HSA) od podatku składki na specjalny rachunek związany z wysokim odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego polityki. Zarobki są wewnątrz HSA podatku odroczonego (podobnie jak w IRA). Aby

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Perforacja filtru Pojęcie Perforacja filtru Relacja powierzchni otworów do całkowitej powierzchni płaszcza filtru. Wyraża się w procentach albo liczbą dziesiętną jako współczynnik p.f.[AK
 • Co znaczy Hydrogeologia rolnicza Pojęcie praktycznej) zajmujący się wodami strefy aeracji i płytkimi wodami podziemnymi przez wzgląd na rolniczymi melioracjami wodnymi, drenażem, nawodnieniem i nawożeniem i stosowaniem
 • Co znaczy Warunek brzegowy III rodzaju Pojęcie warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę półprzepuszczalną (→
 • Co znaczy Polimeryzacja (cząsteczek wody) Pojęcie cząsteczek wody w wielocząsteczkowe asocjacje. Stosowane są definicje: hydrol albo monohydrol (pojedyncza cząsteczka wody), → dihydrol (asocjacja 2 cząsteczek), trihydrol

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Straty terytorialne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego Definicja odpadnięcia od państwa polskiego PomorzeZachodnie koniec XII wieku Pomorze Zachodnie zostało podporządkowane kolejno: państwu niemieckiemu, Danii i Brandenburgii Ziemia chełmińska
 • Co znaczy Księstwo Warszawskie Definicja przeciw Napoleonowi Bonapartemu. Nie była ona dla nich udana. Wojska pruskie zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstadt (toczyły się one jednocześnie w dniu 14 X 1806 roku
 • Co znaczy Sejm walny Definicja szlachty. Za datę ostatecznego ukształtowania się sejmu walnego uważany jest rok 1493, kiedy to Jan Olbracht zwołał sejm składający się z trzech stanów sejmujących – izby
 • Co znaczy Konfederacja barska i I rozbiór Polski Definicja wewnętrzne kwestie Rzeczpospolitej, wykorzystując ku temu problem różnowierców w kraju polsko-litewskim. Państwa te zażądały równouprawnienia różnowierców. Pod zwierzchnictwem

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego Definicja jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33.1 § 1 kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową - art. 43 (1) kodeksu cywilnego
 • Co to jest Sprzedaż na raty Definicja przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny. Art
 • Co to jest Umorzenie egzekucji na wniosek Definicja na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie
 • Co to jest System taryfowy Definicja taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty