pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Pojęcie wodoprzepuszczalności Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego (ρ = const, v = const), za jaki przyjmowana jest zwyczajna woda podziemna
 • Co znaczy Depresja zwierciadła wody; depresja s Pojęcie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej spowodowane pompowaniem albo wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem i tym podobne (→ depresja jednostkowa, →
 • Co znaczy Tama filtrująca Pojęcie zatrzymanie zawiesin przynoszonych poprzez wodę, a przepuszczenie wody czystej. T.f. buduje się w wyrobiskach górniczych zagrożonych wdarciem →kurzawki.[MR
 • Co znaczy Warunek brzegowy III rodzaju Pojęcie warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę półprzepuszczalną (→

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Sport w starożytnej Grecji Definicja fizycznej. Miejscami, gdzie mogli uprawiać sporty,a zarazem oddawać się rozrywkom intelektualnym, były budynki zwane palestrami albo gimnazjonami. W gimnazjonie były miejsca dla
 • Co znaczy Geneza związku Polski z Litwą – pierwsze akty unijne Definicja rozbicia dzielnicowego. Dobre relacje z Litwą utrzymywał Władysław Łokietek i Kazimierz Ogromny. Rywalizacja o ziemie ruskie, która przerodziła się w konflikt zbrojny w latach
 • Co znaczy Demokracja w Atenach Definicja mechanizm polityczny. Nie wytworzyło się tam jedno spore kraj, ale powstało szereg krajów-miast, tak zwany polis. Największe z nich to Ateny i Sparta. W konsekwencji ewolucji
 • Co znaczy Wiosna Ludów 1848 roku na ziemiach polskich Definicja Europy docierały także do ziem polskich. Nie dotyczyło to zaboru rosyjskiego, gdyż w samej Rosji nie doszło w 1848 roku do ważnych wystąpień rewolucyjnych. Z kolei wydarzenia

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Bezpaństwowiec Definicja Osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa poprzez urodzenie, a również osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa
 • Co to jest Mieszkaniowy zasób gminy Definicja lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w posiadaniu samoistnym
 • Co to jest Nieruchomość rolna Definicja nieruchomości, które są albo mogą być używane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji
 • Co to jest Skarga na czynności komornika Definicja rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd