pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Credit for qualified retirement savings contributions Zobacz Retirement kredytowe
 • Co znaczy Burden of proof zeznanie podatkowe jest poprawne, a nie IRS musi dostarczyć przekonujących dowodów, że jest nieprawdziwa. Chociaż Kongres przesunęła ciężaru dowodu do IRS w niektórych sporów
 • Co znaczy Economic stimulus payment pojedynczy podatników i 600 dolarów do 1200 dolarów dla pary zgłoszenia wspólnych powrotów plus 300 dolarów dla każdego kwalifikują dziecka twierdził w 2007 zeznań podatkowych
 • Co znaczy Cancelled debt odpuszczone, kredytobiorcy, którzy korzyści uznaje się za otrzymane dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości równej unieważnioną długu. Istnieją wyjątki. Na przykład

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Właściwości hydrogeologiczne skał Pojęcie umiejętność do gromadzenia i przewodzenia wolnej wody poprzez skały. Wiąże się ona z występowaniem w skałach porów, szczelin i kawern. W zależności od rodzaju pustek rozróżniamy
 • Co znaczy Piętrzenie wód podziemnych Pojęcie terenu urządzeń w celu zahamowania przepływu i dla spiętrzenia wód podziemnych w celu poprawienia warunków ich zastosowania.[SK
 • Co znaczy Model stochastyczny Pojęcie do → modelu deterministycznego, opisujący mechanizm, gdzie jest zawarty obiekt losowości. M.s. na przykład na ogół lepiej opisuje migrację w skali regionalnej, pozwalając
 • Co znaczy Stała rozpadu (zaniku) kr Pojęcie substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad promieniotwórczy, rozkład

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Sejm walny Definicja szlachty. Za datę ostatecznego ukształtowania się sejmu walnego uważany jest rok 1493, kiedy to Jan Olbracht zwołał sejm składający się z trzech stanów sejmujących – izby
 • Co znaczy Polacy na soborze w Konstancji Definicja rozstrzygnęła podstawowych sporów, a już w 1414 między krajem zakonnym a krajem polsko-litewskim wybuchł nowy konflikt zbrojny, obie strony zgodziły się na rozsądzenie sporu
 • Co znaczy Andegawenowie w Polsce Definicja Ogromny zawarł układ sukcesyjny z królem Węgier Ludwikiem, na mocy którego po bezdzietnej śmierci króla władzę w Polsce mieli objąć Andegawenowie. Wobec braku męskiego potomka, w
 • Co znaczy Konstytucja Królestwa Polskiego Definicja konstytucji, jaką nadano Królestwu 27 XI 1815 roku. Na jej podstawie Królestwo Polskie zostało połączone z Rosją unią personalną. Każdy car Rosji stawał się automatycznie królem

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Spółka akcyjna Definicja zakładając spółkę dokonują wpłat pienięznych albo aportów na pieniądze zakładowy (akcyjny), którego wartość min. to 500.000 złotych. pieniądze akcyjny spółek akcyjnych podzielony
 • Co to jest Gospodarstwo rolne Definicja gruntami leśnymi, budynkami albo ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią albo mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, i prawami związanymi z prowadzeniem
 • Co to jest Lokal Definicja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy
 • Co to jest Obszar oddziaływania obiektu Definicja podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane