pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Cranka-Nicholsona schemat Pojęcie filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem → kroku czasowego
 • Co znaczy Zbiornik artezyjski Pojęcie wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze strukturami
 • Co znaczy kolmatacja Pojęcie drobnych frakcji piaszczystych i ilastych na filtrach studziennych i w ośrodku gruntowym w strefie przyfiltrowej. Zachodzi w czasie pompowania albo przy wtłaczaniu wody do otworów
 • Co znaczy Wskaźnik przewodności Pojęcie Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wierzenia starożytnych Egipcjan Definicja czcić swe bóstwa pod postacią zwierząt, a następnie ludzi mających głowy zwierząt. Przed powstaniem jednego zjednoczonego państwa egipskiego każdy lokalny ośrodek władzy posiadał
 • Co znaczy Wojna obronna Polski jesienią 1939 roku Definicja o godz. 4.45 pancernik „Schleswig-Holstein” zaczął ostrzał Westerplatte. Jednocześnie wojsko niemieckie (gen. von Reichenaua, von Blaskowitza, Spis) zaatakowało granice Polski
 • Co znaczy Wojna w obronie Konstytucji 3 maja i II rozbiór Polski Definicja II zawiązali konfederację w Petersburgu (kwiecień 1792). Od miejsca oficjalnego jej ogłoszenie– Targowicy – nazywana ona jest konfederacją targowicką. Kluczowym jej celem miało
 • Co znaczy Cesarstwo rzymskie Definicja połowy V wieku n.e. W ciągu jego istnienia ustrój państwa ulegał zmianie. W dziejach cesarstwa rzymskiego pod względem ustrojowym wyróżniamy dwie formy: pryncypat i dominat

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Podania w sprawie administracyjnej Definicja być wnoszone pisemnie, telegraficznie albo dzięki dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej lub dzięki formularza umieszczonego na witrynie internetowej właściwego organu
 • Co to jest Mienie znacznej wartości Definicja momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 5 kodeksu karnego
 • Co to jest Renta Definicja drugiej do ustalonych świadczeń okresowych w pieniądzu albo w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Umowa renty powinna być stwierdzona pismem. Art. 903 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Przysposabiający Definicja Osoba, która przysposobiła (kolokwialnie - adoptowała) inną osobę zastępując jej rodziców