Jony główne (występujące w co to jest
Co to jest Jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe. Wyjaśnienie wodach); jony.

Czy przydatne?

Co to jest Jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe

Jony kluczowe (występujące w wodach); jony fundamentalne
Jony o dominujących stężeniach w wodach podziemnych i powierzchniowych. Należą do nich aniony (→ jon chlorkowy, → jon siarczanowy, → jon wodorowęglanowy) i kationy (→ jon sodowy, → jon potasowy, → jon wapniowy, → jon magnezowy). Niekiedy jony potasowy i sodowy są prezentowane łącznie, zazwyczaj w przeliczeniu na jon sodowy. Stężenia j.g. i wzajemne ich proporcje są używane przy klasyfikowaniu chemizmu wód podziemnych (→ klasyfikacje hydrogeochemiczne). Proporcje te zmieniają się wraz ze zmianami warunków środowiska występowania wód podziemnych. → Strefowość hydrogeochemiczna pionowa.[AM].

Czym jest Jony główne (występujące w znaczenie w Słownik definicje J