Posterunek wód podziemnych co to jest
Co to jest Posterunek wód podziemnych (gruntowych). Wyjaśnienie gruntowych) Pkt. pomiarowy w sieci.

Czy przydatne?

Co to jest Posterunek wód podziemnych (gruntowych)

Posterunek wód podziemnych (gruntowych)
Pkt. pomiarowy w sieci IMiGW (najczęściej studnia gospodarcza), gdzie mierzy się stany wód i temperatury, każdego dnia albo częściej co tydzień (poniedziałek rano przed pierwszym pobraniem wody). Do 1990 r. istniało w Polsce około 1600 punktów (z tego około 40 dla pomiaru temperatury). Dla części punktów brak profilu hydrogeologicznego, część studzien nie jest eksploatowana, jest zamulona, następuje likwidacja wielu punktów (ryc. 79). Dane obserwacyjne są zawarte w wydawnictwie: Rocznik hydrogeologiczny wód podziemnych IMiGW. Ryc. 79. Posterunek wód podziemnych (gruntowych) (częściowo wg Muller, 1999; Balke i in., 2000) Rzędne w m n.p.m.: Z – znaku mierniczego, T – terenu, W – zwierciadła wody, S – dna studni, P – spągu poziomu wodonośnego; a–h – wysokości, głębokości w m:a – wysokość znaku mierniczego nad terenem, b – głębokość zwierciadła wody podziemnej mierzona od znaku mierniczego Z, c – głębokość zwierciadła wody podziemnej poniżej terenu T, d – wysokość (głębokość ogólna) punktu pomiarowego, e – miąższość poziomu wodonośnego, f – wysokość słupa wody całkowita, g – wysokość filtru, h –wysokość słupa wody w studni[AK].

Czym jest Posterunek wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje P