Stiffa wykres co to jest
Co to jest Stiffa wykres. Wyjaśnienie sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Stiffa

Stiffa wykres
Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w miejscach opróbowania nanosi się prostopadle do niej cztery blisko siebie położone osie pomocnicze. Na półosiach położonych na lewo od osi głównej nanosi się stężenia głównych kationów, a na prawych półosiach anionów (w mval/dm3). Naniesione na półosiach punkty stężeń łączy się ze sobą, otrzymując nieregularny wielobok (ryc.101).[AM] Ryc. 101. Wykorzystanie wykresu Stiffa do odwzorowania wyników badań w otworze Gołdap IG 1 Opis profilu litologicznego: 1 – piaski i piaskowce drobnoziarniste, 2 – wapienie detrytyczne i oolitowe, 3 – margle mułowcowe,4 – iły,5 – opoki, 6 – kreda pisząca, 7 – mułki i mułowce,8 – glina zwałowa; wykresy zmian z głębokością mineralizacji wody i zawartych w niej jonów: 9 – ogólna mineralizacja, 10 – stężenie Cl–, 11 – stężenie , 12 – stężenie , 13 – stężenie Ca2+ , 14 – stężenie Mg2+ , 15 – stężenie Na+ +K+, 16 → miejsce pobrania próbki wody do badań.

Czym jest Stiffa wykres znaczenie w Słownik definicje S