Strefy hydrogeologiczne w co to jest
Co to jest Strefy hydrogeologiczne w krasie. Wyjaśnienie krasie W obszarach krasowych występują.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy hydrogeologiczne w krasie

Strefy hydrogeologiczne w krasie
W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca strefie aeracji, → strefa freatyczna – pełnego wypełnienia wodą z przepływem poziomym, i strefa przejściowa położona pomiędzy ni mi, okresowo wypełniona wodą, o przepływie pionowym i poziomym (ryc. 104).[AR] Ryc. 104. Strefy hydrogeologiczne w krasie a – najwyższy poziom wód podziemnych, b – najniższy poziom wód podziemnych, W – strefa wadyczna, F – strefa freatyczna, WF – strefa przejściowa wadyczno–freatyczna; 1 – skały węglanowe, 2 – skały luźne, 3 – źródło okresowe, 4 – źródło stałe, 5 – kanały krasowe, 6 – strefy spękań.

Czym jest Strefy hydrogeologiczne w znaczenie w Słownik definicje S