Strefy ochronne źródeł i co to jest
Co to jest Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć. Wyjaśnienie wody; strefy.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć

Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć
Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty do nich przyległe. S.o. dzieli się na: → teren ochrony bezpośredniej i → teren ochrony pośredniej (wewnętrznej – biologicznej, zewnętrznej – chemicznej, i ilościowej). Ustanawia sięje dla ujęć i źródeł wody wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarstw domowych i do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych. Mogą być ustanawiane również dla ujęć wód wykorzystywanych do innych celów, jeżeli wymaga tego biznes użytkownika albo względy socjalne. Sposób i tryb ustanawiania s.o. ujęć wód podziemnych i zakres ograniczeń, nakazów i zakazów ustala Rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 5 listopada 1991 r. (DzURP Nr 116, poz. 504). Wyznacza się je na podstawie określeń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej obszaru zasobowego ujęcia. Jeśli jednak czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, s.o. winny obejmować
region wyznaczony 25-letnim czasem zamiany wody w warstwie wodonośnej.[AS].

Czym jest Strefy ochronne źródeł i ujęć znaczenie w Słownik definicje S