Struktura hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna. Wyjaśnienie struktura wodonośna.

Czy przydatne?

Co to jest Struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna

Struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna
Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych charakteryzujących się jednością warunków hydrogeologicznych w dziedzinie rozprzestrzeniania, ruchu i kształtowania wód podziemnych. W takim ujęciu to jest, uogólniając, przestrzeń geologiczna, gdzie następuje obieg wód podziemnych. Niekiedy
definicja s.h. uważa się za jednoznaczne z →systemem krążenia wód podziemnych, rozumianym jako układ obiegu wód podziemnych (obszary zasilania, przepływu i drenażu) w typowych formach występowania wód podziemnych lokalnych i regionalnych. Jako s.h. ustala się także → zbiorowisko wody podziemnej przywiązane do określonego typu ułożenia utworów wodonośnych i ich otoczenia. Może zajmować różne co do wielkości przestrzenie i mieć różne kształty, regularnie ostro odgraniczone od innych struktur, aczkolwiek mogą także przechodzić jedne w drugie. Wyróżnia się między innymi takie struktury, jak: niecka, monoklina, płyta, soczewka, dolina, pradolina, sandr, strefa spękań. Ogromne s.h. podłoża to → masywy, cokoły hydrogeologiczne z wodami szczelinowymi i baseny, →niecki artezyjskie z wodami warstwowymi przeważnie porowymi, a również niecki śródgórskie i spore strefy uskokowo-spękaniowe. Niektórzy autorzy mówią o strukturach typu geosynklinalnego (masywy fałdowe) i płytowego (płaskie niecki, monokliny). → Regionalizacja hydrogeologiczna, → Strefowość hydrogeologiczna. [AK, TB i DM].

Czym jest Struktura hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje S