warstwa wodonośna co to jest
Co to jest warstwa wodonośna. Wyjaśnienie węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośna Warstwa

warstwa wodonośna
1. W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry nieprzepuszczalnym stropem (→ wody podziemne naporowe) albo → zwierciadłem wód podziemnych (→ wody podziemne swobodne), a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem ( albo fundamentem) w.w. (→ pąg, podstawa poziomu wodonośnego). 2. W szerszym znaczeniu za w.w. uznaje się także niewarstwową strefę utworów przepuszczalnych nasyconych wodą, wykazującą przewodność dostateczną do stworzenia strumienia wód podziemnych i sposobność ujęcia wód studniami. W takim ujęciu w.w. to również wodonośna strefa spękań, na przykład w obrębie margli i wapieni kredowych czy także piaskowcowo-łupkowych utworów fliszu karpackiego, strefa skrasowienia utworów węglanowych. Można wyróżnić w.w. o zwierciadle swobodnym i napiętym, a z racji na charakter ośrodka hydrogeologicznego – w.w. jednorodną i niejednorodną, izotropową i anizotropową (ryc.123). → Poziom półprzepuszczalny, → Poziom nieprzepuszczalny. 3. Określona w.w. w obrębie → poziomu wodonośnego tworzy jednostkę → piętrowości wód podziemnych. [AK, TM, TB i DM] Ryc. 123. Warstwa wodonośna o zwierciadle swobodnym (a) i napiętym (b) m – miąższość warstwy wodonośnej, h – miąższość warstwy zawodnionej.

Czym jest warstwa wodonośna znaczenie w Słownik definicje W