Wody podziemne; woda co to jest
Co to jest Wody podziemne; woda podziemna. Wyjaśnienie podziemna Wody występujące w skałach skorupy.

Czy przydatne?

Co to jest Wody podziemne; woda podziemna

Wody podziemne; woda podziemna
Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów atmosferycznych (niekiedy również wód powierzchniowych), w małym stopniu z → kondensacji pary wodnej w skorupie ziemskiej. Także nieznaczna ich część pochodzi z głębi ziemi poprzez wydzielanie się pary wodnej z roztworów magmowych albo poprzez odwodnienie minerałów (→ wody juwenilne), a również z zachowanych w osadach resztek wód z zanikłych mórz i innych zbiorników wodnych (→ wody reliktowe). Wody pochodzące z infiltracji, przemieszczając się poprzez → strefę aeracji, tracą nieznaczną część w konsekwencji związania siłami molekularnymi z ziarnami gruntu (→ woda błonkowata) i zatrzymując się na nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych wkładkach (→ woda zawieszona). Pozostała, kluczowa część, dążąc pod wpływem siły ciężkości w głąb skorupy ziemskiej napotyka warstwy wodoszczelne (na przykład iły) i gromadzi się nad nimi, tworząc poziomy wodonośne → zbiornik wód podziemnych). W zależności od głębokości występowania wód podziemnych i rozmieszczenia struktur wodonośnych i utworów otaczających wyróżniamy: → wody przypowierzchniowe (kolokwialnie nazywane podskórnymi), wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne), wody wgłębne (→ wody podziemne naporowe), wody głębinowe (→ woda głębinowa). O gromadzeniu i przewodzeniu wody podziemnej i drogach krążenia decyduje charakter litologiczny skał, gdzie występują → wody porowe, → wody szczelinowe, →wody krasowe, a również złożone wody porowo-szczelinowe i wody szczelinowo-krasowe. Litologia, głębokość i czas przebywania wody w środowisku skalnym kształtuje skład chemiczny i stopień mineralizacji wody (→woda słodka, → woda mineralna). W zależności od → warunków hydrogeologicznych i klimatycznych kształtują się → zasoby wód podziemnych, które w wielu regionach świata stanowią fundamentalny surowiec warunkujący postęp gospodarczy.[SK].

Czym jest Wody podziemne; woda podziemna znaczenie w Słownik definicje W