kolejne obowiązkowe szkolenie co to jest
Jak leczyć Kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów? Czym jest używają aparatów RTG, muszą do.

Czy przydatne?

Definicja Kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów

Co to znaczy: Wszyscy lekarze stomatolodzy, którzy w swojej praktyce używają aparatów RTG, muszą do końca tego roku ukończyć szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Szkolenie to trwa aż 46 godz., a jest bardzo niewiele ośrodków, które mogą takie zajęcia prowadzić i wydać certyfikat. Czy należy się spieszyć?
Wymóg ukończenia szkolenia zakresu ochrony radiologicznej pacjenta ciąży na wszystkich lekarzach, którzy używają do pracy promieniowania RTG. Nakłada go rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.08.2005 r. w kwestii warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zostało one opublikowane w Dzienniku Ustaw w paĽdzierniku 2005 roku. (Dz.U. 2005 r., nr 194, poz. 1625). Co 5 lat powtórkaParagraf 5 ustęp 6 tego rozporządzenia brzmi: Rentgenowskie badania stomatologiczne są realizowane poprzez lekarzy radiologów, lekarzy dentystów albo techników elektroradiologii. Rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane poprzez lekarza radiologia albo lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie z zakresie radiologii szczękowo-twarzowej.W następnym paragrafie zapisano nakaz odbycia odpowiednich szkoleń. Paragraf 6 ustęp 1: Osoby, o których mowa w $5 ust. 1-8 (a więc także lekarze dentyści), w ramach ustawicznego kształcenia, o którym mowa w art. 33i ust 2, odbywają szkolenie specjalistyczne osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych, zwane dalej „szkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta” zakończone egzaminem testowym i potwierdzone certyfikatem wydawanym na moment 5 lat.Z przytoczonych ponad fragmentów rozporządzenia wynika, iż co 5 lat każdy doktor musi dostać certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dotyczącego ochrony radiologicznej pacjenta. Rozporządzenie to ustala szczegółowy program szkolenia. Niestety ono jest bardzo długie. W razie radiodiagnostyki, trwa aż 46 godz.. By zaliczyć szkolenie trzeba poświęcić cały tydzień, albo kilka weekendów. Kursy takie organizuje między innymi Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej. Cena 5-dniowego kursu wynosi 450 zł. niewiele nas….Rozporządzenie nakłada na lekarzy
wymóg uzyskania certyfikatu do 31 grudnia 2008 roku. Znaczy to, iż trzeba się spieszyć, ponieważ jest bardzo wielu lekarzy (nie tylko dentyści, lecz wszyscy wykorzystujący w swych praktykach RTG), którzy muszą takie szkolenie zaliczyć. Z kolei . niewiele jest osób uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Właśnie dlatego Ministerstwo Zdrowia ponoć opracowuje nowy harmonogram tego szkolenia, tak by było możliwe ukończenie kursu pośrodku dwóch dni (weekendu). Z jednej strony pozwoli to lekarzom odbyć szkolenia bez przymusowej przerwy w pracy, a z drugiej - więcej osób zdoła ukończyć kurs przed końcem tego roku. (PS)

Czym jest Kolejne obowiązkowe szkolenie znaczenie w Słownik dentystyczny K .