Monoterapia rytuksymabem co to jest
Co to jest, że Monoterapia rytuksymabem chorych na nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową.

Czy przydatne?

Definicja Monoterapia rytuksymabem chorych na nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową w słowniku

Co to jest: Przewlekła białaczka limfocytowa jest heterogenną chorobą, która dotyczy raczej osób starszych, z medianą wieku w momencie rozpoznania wynoszącą około 72 lata. Standardem leczenia dla wielu kwalifikujących się do niego chorych, zarówno w pierwszej jak i następnych liniach, jest immunochemioterapia fludarabiną i cyklofosfamidem w skojarzeniu z rytuksymabem, przeciwciałem monoklonalnym anty-CD20.

Leczenie takie obarczone jest jednak ważną toksycznością związaną raczej z supresją układu krwiotwórczego jak także infekcjami i zarezerwowane dla chorych w dobrym stanie ogólnym i narządowym, bez ważnych obciążeń internistycznych. U części chorych z uwagi na zaawansowany wiek, niedobry stan biologiczny i inne obciążenia chorobowe nie można wykorzystać klasycznej chemioterapii. Podobny problem dotyczy pacjentów, u których wystąpiła ważna toksyczność poprzednich linii leczenia. Dla wielu z nich jedyną możliwością pozostaje leczenie paliatywne albo objawowe. Aktualnie trwają badania nad zastosowaniem rytuksymabu w skojarzeniu z bendamustyną, chlorambucylem czy lenalidomidem, których celem jest obniżenie toksyczności z jednoczesnym zachowaniem skuteczności terapii. Następną możliwością jest wykorzystanie rytuksymabu w monoterapii. Problem ten podjęły dwie ekipy badaczy z St. Lukes-Roosevelt Hospital Center i Our Lady of Mercy Cancer Center w Nowym Yorku, które w momencie 27 miesięcy włączyły do badania 22 chorych na przewlekłą białaczką limfocytową w momencie rozpoznania, nawrotu albo oporności. U zakwalifikowanych do badania chorych występowały jednoznaczne wskazania do rozpoczęcia leczenia. Wedle założeniami badania, chorzy otrzymywali 8 cotygodniowych podań rytuksymabu w dawce 375 mg/m2. W razie wystąpienia progresji mogli dostać do 5 kursów rytuksymabu w dawkach eskalowanych do 3 g/m2. Chociaż intencją  badania było podanie 8 wlewów dożylnych rytuksymabu w rytmie co tydzień, część chorych dostała leczenie w innym schemacie, w dawkach rosnących i jako leczenie podtrzymujące wg indywidualnych decyzji badaczy. Leczenie podtrzymujące prowadzone było co 1-3 miesiąca w maksymalnej tolerowanej dawce do 12 podań albo raz w tygodniu poprzez 4 tygodnie w rytmie co 6 miesięcy do czasu wystąpienia progresji dolegliwości. Przewarzająca część chorych otrzymywała rytuksymab co tydzień a średnia liczba podań w tym schemacie wyniosła 8 (zakres 4-21). Dziesięciu chorych otrzymało leczenie podtrzymujące. Całkowity odsetek odpowiedzi (ORR, overall response rate) wyniósł 90,9%, odsetek całkowitych odpowiedzi (CR, complete remission) 63,6% i częściowych (PR, partial remission) 27,3% (ocenianych wg mierników National Cancer Institute-Working Group z 1996 roku). U chorych tych, mediana czasu do progresji wyniosła 28,5 miesiąca (zakres 0-72), a mediana czasu trwania odpowiedzi 26 miesięcy (zakres 1-72). Wyjątkowo interesującym wydaje się fakt uzyskania podobnego całkowitego odsetka odpowiedzi w ekipie chorych uprzednio leczonych i nieleczonych (odpowiednio 84,6% i 100%) i mediany czasu trwania odpowiedzi (odpowiednio 24 i 29 miesięcy). W analizie podgrup wykazano skuteczność leczenia zarówno u chorych, którzy nie otrzymywali uprzednio fludarabiny (n=14; 100% ORR, 73% CR, mediana czasu trwania odpowiedzi - 29 miesięcy, mediana czasu do progresji - 31 miesięcy), jak także u tych, którzy ją otrzymali w przeszłości (n=8; 71,5% ORR, 42,9% CR, mediana czasu trwania odpowiedzi - 14 miesięcy, mediana czasu do progresji - 20 miesięcy). Leczenie rytuksymabem było dobrze tolerowane i nie obserwowano nieoczekiwanych działań niepożądanych z  nim związanych, nawet w ekipie chorych otrzymujących leczenie w dawkach eskalowanych jak także w podtrzymaniu. W podsumowaniu autorzy zauważają, iż chociaż przedstawiane wyniki pochodzą z badania obserwacyjnego, to monoterapia rytuksymabem może stać się atrakcyjną opcją terapeutyczną dla chorych, którzy nie są kandydatami do leczenia klasycznymi chemioterapeutykami. Podobnie, schematy z zastosowaniem sporych dawek leku i leczenia podtrzymującego mogą  odgrywać rolę w terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, zarówno w pierwszej jak i następnych liniach.Wskazuje się także na konieczność przeprowadzenia badań klinicznych, które potwierdziłyby uzyskane wyniki.Więcej: http://hematoonkologia.pl

Czym jest Monoterapia rytuksymabem znaczenie w Słownik medycyny M .