Ocena mikrounaczynienia w co to jest
Co to jest, że Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy. Definicja: Angiogeneza to mechanizm.

Czy przydatne?

Definicja Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy w słowniku

Co to jest: Angiogeneza to mechanizm tworzenia się nowych naczyń na bazie już istniejących kapilar. Ma ona decyzyjny wpływ na przyrost guza, progresję i powstawanie przerzutów odległych. Najważniejszą rolę w procesach angiogenezy odgrywa czynnik naczyniowo-śródbłonkowy (VEGF).

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów wśród kobiet. Udowodnionymi czynnikami prognostycznymi są: stopień zaawansowania, stan regionalnych węzłów chłonnych, typ histologiczny nowotworu, stężenie hemoglobiny. Jak do chwili obecnej, niewiele wiadomo o wartości prognostycznej i/albo predykcyjnej mechanizmów angiogenezy w raku szyjki macicy. Celem tego prospektywnego badania była ocena mikrounaczynienia guza (MVD) w raku szyjki macicy i ocena korelacji z innymi czynnikami kliniczno-patologicznymi. Materiał i sposoby: Materiał do badania stanowiły próbki pobrane od 58 kobiet z rakiem szyjki macicy w stopniu zaawansowania dolegliwości I-IV wg FIGO. Wszystkie osoby były pacjentkami Katedry i Kliniki Onkologii i Brachyterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Wycinek histopatologiczny pobierano w trakcie pierwszego zabiegu brachyterapii. Oznaczanie naczyń krwionośnych (MVD) wykonano dzięki metod immunohistochemicznych, wykorzystując przeciwciało anty-CD31. Wszystkie dane były oceniane dzięki programu do analizy statystycznej (Statistica 6.0). Wyniki ważne statystycznie uznawano dla p < 0,05. Wyniki: Średnia liczba naczyń krwionośnych w guzie (MVD) wyniosła- 12,5 (zakres, od 9,5 do 23,0). W przeprowadzonej analizie nie stwierdzono istotnej statystycznie zależność między liczbą naczyń krwionośnych (MVD) a innymi czynnikami kliniczno-patologicznymi. Wnioski: Przedstawione ponad wyniki badania własnego nie wskazują, iż w raku szyjki macicy liczba naczyń krwionośnych może odgrywać istotną rolę we wzroście guza i jego progresji. Należy prowadzić dalsze badania, celem lepszego poznania systemów tego procesu. Cały artykuł popularny w wersji drukowanej pisma Onkologia Info.Więcej na: http://onkologiainfo.pl

Czym jest Ocena mikrounaczynienia w znaczenie w Słownik medycyny O .