Nabycie wierzytelności co to jest
Definicja Nabycie wierzytelności w prawie. Znaczenie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą.

Czy przydatne?

Definicja Nabycie wierzytelności w prawie

Definicja z ang. Purchase of receivables, z niem. Erwerb von Forderungen.

Słownik: Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:
jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi;
jeśli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia;
jeśli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie;
jeśli to przewidują regulaminy szczególne.
Art. 518 § 1 kodeksu cywilnego § 2. W wypadkach powyższych wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia, które jest już wymagalne. § 3. jeśli wierzyciel został spłacony poprzez osobę trzecią tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnością, która przeszła na osobę trzecią w wyniku zapłaty częściowej.

Czym jest Nabycie wierzytelności znaczenie w Słownik prawo N .