Podania w sprawie co to jest
Definicja Podania w sprawie administracyjnej w prawie. Znaczenie wyjaśnienia, odwołania, zażalenia.

Czy przydatne?

Definicja Podania w sprawie administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Applications to administrative, z niem. Anwendungen zur Verwaltung.

Słownik: Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie albo dzięki dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej lub dzięki formularza umieszczonego na witrynie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do mechanizmu teleinformatycznego tego organu, a również ustnie do protokołu.
Podanie powinno zawierać przynajmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie i czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w regulaminach szczególnych.
Podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane poprzez wnoszącego, a protokół ponadto poprzez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może albo nie umie złożyć podpisu, podanie albo protokół podpisuje za nią inna osoba poprzez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę w okolicy podpisu.
Art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego.

Czym jest Podania w sprawie znaczenie w Słownik prawo P .