Wyłączenie z egzekucji co to jest
Definicja Wyłączenie z egzekucji w prawie. Znaczenie egzekucji: 1) elementy urządzenia domowego.

Czy przydatne?

Definicja Wyłączenie z egzekucji w prawie

Definicja z ang. Exclusion from execution, z niem. Ausschluss von der Ausführung.

Słownik: Nie podlegają egzekucji:
1) elementy urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, konieczne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a również ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu;
2) zapasy żywności i opału konieczne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na moment jednego miesiąca;
3) jedna krowa albo dwie kozy lub trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wspólnie z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
4) narzędzia i inne elementy konieczne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce konieczne dla niego do produkcji na moment jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - kapitał w stawce, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - kapitał konieczne dla niego i jego rodziny na utrzymanie poprzez dwa tygodnie;
6) elementy konieczne do edukacji, papiery osobiste, odznaczenia i elementy wykorzystywane do wykonywania praktyk religijnych i elementy codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacząco poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczącą wartość użytkową;
7) środki pieniężne zebrane na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 i z 2007 r. Nr 115, poz. 794);
8) produkty lecznicze w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. ) konieczne do funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. ) poprzez moment trzech miesięcy i konieczne do jego funkcjonowania towary medyczne w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i z 2008 r. Nr 157, poz. 976).
art. 829 k.p.c.

Czym jest Wyłączenie z egzekucji znaczenie w Słownik prawo W .