Adsorbent (substancja co to jest
Co to jest Adsorbent (substancja adsorbująca). Wyjaśnienie adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Adsorbująca Substancja Adsorbent

Definicja ADSORBENT (SUBSTANCJA ADSORBUJĄCA): Adsorbent (substancja adsorbująca)
Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu. Podstawowymi adsorbentami kationów w wodach podziemnych są minerały ilaste i zeolity, substancja organiczna, wodorotlenki i tlenki wielu metali. Adsorbentami anionów są raczej wodorotlenki glinu i częściowo żelaza (ryc. 1). → Adsorpcja. [AM] Ryc. 1. Uproszczony model rozmieszczenia kationów wymiennych w: a - kaolinicie, b - hydrołyszczyku, c - montmorillonicie.

Słownik Analiza Kontrolna (Wody); Analiza Sprawdzająca:
Znaczenie wody); badanie sprawdzająca badanie wody realizowana powtórnie dla sprawdzenia uzyskanych uprzednio wyników albo badanie wody powtarzane okresowo, systematycznie, dotyczące próbek wody pobieranych z adsorbent (substancja adsorbująca).
Słownik Analizator Pola AP-600:
Znaczenie 600 Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR (→ schemat analogowy RR) o adsorbent (substancja adsorbująca).
Słownik Asocjacje W Roztworach (Wodnych):
Znaczenie roztworach (wodnych) Połączenia (grupowania) cząsteczek wody w paro- albo wielocząsteczkowe polimery (→ polimeryzacja (cząsteczek wody)). A.wr. mogą także obejmować polimeryzację substancji adsorbent (substancja adsorbująca).
Słownik Analiza Granulometryczna:
Znaczenie granulometryczna Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej polegające na mechanicznym rozdzieleniu jej na frakcje o ustalonych średnicach ziarn i ustaleniu procentowego udziału adsorbent (substancja adsorbująca).
Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM adsorbent (substancja adsorbująca).

Czym jest Adsorbent (substancja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: