adsorpcja co to jest
Co to jest adsorpcja. Wyjaśnienie mechanizm fizykochemiczny zachodzący powszechnie w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Adsorpcja

adsorpcja
Fundamentalny mechanizm fizykochemiczny zachodzący powszechnie w wodach podziemnych i powierzchniowych, decyzyjny o ich składzie chemicznym. Bazuje na gromadzeniu się na powierzchni minerałów albo cząstek koloidalnych (→ adsorbentów) substancji rozpuszczonych w wodzie → adsorbatów. Przebieg a. jest uzależniony raczej od stężenia i energii cząsteczek adsorbatu, właściwości i rozdrobnienia adsorbenta i warunków środowiska (pH, Eh, temperatury, ciśnienia, mineralizacji wody i tym podobne). Jeżeli siły wiążące cząsteczki adsobatu i adsorbenta są siłami międzyczastęczkowymi van der Waalsa, występuje → a. fizyczna, jeżeli występują powierzchniowe połączenia chemiczne, mechanizm ma charakter → a. chemicznej, nazywanej także aktywowaną. W wodach podziemnych w klimacie umiarkowanym dominują mechanizmy adsorpcji kationów, w wilgotnych tropikach szerzej występuje adsorpcja anionów. → Sorpcja.[AM].

Czym jest adsorpcja znaczenie w Słownik definicje A