Błąd (w badaniach co to jest
Co to jest Błąd (w badaniach hydrogeologicznych). Wyjaśnienie hydrogeologicznych) Rozmiar.

Czy przydatne?

Co to jest Błąd (w badaniach hydrogeologicznych)

Definicja BŁĄD (W BADANIACH HYDROGEOLOGICZNYCH): Błąd (w badaniach hydrogeologicznych)
Rozmiar określająca rozbieżność pomiędzy rezultatem pomiarów, obliczeń albo odtwarzania a wartością (wielkości fizycznej, liczby, funkcji) przyjętą jako wzorzec, którym może być wartość rzeczywista (regularnie nieznana), tak zwany wartość prawidłowa (jest to zbliżona w takim stopniu do wartości rzeczywistej, iż różnicę pomiędzy nimi można pominąć) albo średnia arytmetyczna z wyników serii pomiarów (po odrzuceniu b. grubych). W hydrogeologii najczęściej należy analizować b. pomiaru i b. odtwarzania. B. pomiaru wyraża rozbieżność miedzy rezultatem x pomiaru a wartością w, prawdziwą albo prawidłową wielkości mierzonej. B. odtwarzania wyraża rozbieżność pomiędzy wartością wielkości x odtworzoną poprzez wzorzec, schemat albo inne urządzenie odtwarzające a wartością nominalną w, która powinna być odtworzona (na przykład różnica rzędnych zwierciadła wody z symulacji modelowej i z pomierzonej mapy hydroizohips – w procesie identyfikacji modelu). Przy b. pomiaru i b. odtwarzania, których wartości wyrażają liczby rzeczywiste, miarami rozbieżności są: b. bezwzględny δ – wyraża różnicę pomiędzy wartością pomierzoną x a przyjętą wartością rzeczywistą w: δ = (x - w), w jednostkach wielkości mierzonej albo odtwarzanej; b. względny γ - wyraża iloraz b. bezwzględnego δ do przyjętej do jego wyznaczenia wartości rzeczywistej albo poprawnej w: γ = (x -w)/ w = δ/w,
rozmiar niemianowana; b. odniesiony Θ – wyraża się ilorazem b. bezwzględnego δ do zakresu zmienności (rozstępu) wartości pomierzonych (x max - x min): Θ = (x - w)/(xmax -xmin) = δ (xmax - xmin). Przy b. pomiaru i b. odtwarzania mamy do czynienia z b. przypadkowymi – zmieniającymi się przy wielokrotnych powtórzeniach w takich samych warunkach w sposób nieprzewidziany co do znaku i co do wartości bezwzględnej, dającymi się analizować dzięki zmiennej losowej, i z b. systematycznymi, gdy przy wielokrotnym powtarzaniu pomiarów (odtworzeń) w takich samych warunkach błędy nie zmieniają się albo przy zmiennych warunkach zmieniają się wg znanych reguł (((na przykład b. wzorca miary, b. związany z wpływem zmian temperatury). Częstym przypadkiem jest potrzeba wyznaczania b. funkcji, jako b. oceny wartości funkcji w zależności od b. oceny parametrów funkcji (((((na przykład b. oceny depresji w studni jako rezultat b. oceny współczynnika filtracji k i zasięgu depresji ), czy także b. sposoby rozumianego jako spowodowanego tym, iż zastosowana sposób (pomiaru albo odtwarzania) jest niewłaściwa (((((((na przykład zastosowanie termometru z tak sporą pojemnością cieplną, iż w trakcie pomiaru wymienia on temperaturę badanego obiektu). Z analizą błędu są ściśle powiązane definicje: → poprawność (pomiaru), → dokładność (pomiaru), → powtarzalność (pomiaru), → odtwarzalność (pomiaru). Przy b. przypadkowych zestaw wyników pomiarów (odtworzeń) traktuje się jako zestaw statystyczny podlegający rozkładowi normalnemu; wtedy za w najwyższym stopniu zbliżoną do wartości prawdziwej przyjmuje się średnią arytmetyczną Aśr wszystkich pomiarów (po odrzuceniu b. grubych): gdzie:ai – rezultat i-tego pomiaru, n – liczba pomiarów. Za miarę niedokładności pomiaru/(odtworzenia), zwaną także b. przypadkowym granicznym pomiaru/(odtworzenia), przy b. przypadkowych przyjmuje się średni błąd kwadratowy σ pojedynczego pomiaru:[TM].

Słownik Bilans Wodno Gospodarczy; Bilans Wody:
Znaczenie gospodarczy; bilans wody Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód błąd (w badaniach hydrogeologicznych).
Słownik Balneologia:
Znaczenie medycyny, edukacja zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych stosowanych do kąpieli i picia i peloidów, a również współdziałających czynników środowiskowych (na przykład błąd (w badaniach hydrogeologicznych).
Słownik Biotransformacja:
Znaczenie Niepełna → biodegradacja zanieczyszczeń w konsekwencji oddziaływania czynników środowiskowych (brak tlenu albo nutrientów, obecność toksyn, zmiany temperatury albo pH i tym podobne) albo utworzenia błąd (w badaniach hydrogeologicznych).
Słownik Biotest:
Znaczenie określania jakościowych i ilościowych skutków biologicznych oddziaływań różnych substancji występujących albo wprowadzonych poprzez człowieka do wody. Obserwacje najczęściej dotyczą zmian określonej błąd (w badaniach hydrogeologicznych).
Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne błąd (w badaniach hydrogeologicznych).

Czym jest Błąd (w badaniach znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: