Drenaż wód podziemnych co to jest
Co to jest Drenaż wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych z poziomu wodonośnego w konsekwencji.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Drenaż

Definicja DRENAŻ WÓD PODZIEMNYCH: Drenaż wód podziemnych
Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego w konsekwencji mechanizmów naturalnych (poprzez źródło, silnie spękane strefy dyslokacyjne, doliny rzeczne i cieki wód powierzchniowych, wody stojące) albo wywołanych sztucznie (ujęcia wód podziemnych, odwadnianie kopalń i głębokich wykopów, inne). Rodzajem d.w.p. jest również parowanie ze strefy saturacji. → Baza drenażu wód podziemnych, → Region drenażu.[SK].

Słownik Detergent Twardy:
Znaczenie Detergent odporny na → biodegradację, b. trwały w naturalnym środowisku, nie podlegający rozkładowi w procesie biologicznego oczyszczania ścieków ani → samooczyszczania się wód podziemnych. → drenaż wód podziemnych.
Słownik Dyfuzja; Dyfuzja Molekularna:
Znaczenie molekularna Mechanizm wyrównywania się stężeń składników w mieszaninie gazów albo cieczy wskutek bezładnego ruchu cieplnego cząstek, spowodowany gradientem stężenia, temperatury, ciśnienia, sił pól drenaż wód podziemnych.
Słownik Dopływ Do Kopalni:
Znaczenie Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym rozróżnia się dopływ chwilowy, określony w momencie pomiaru, i dopływ średni drenaż wód podziemnych.
Słownik Dyspersja Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych; mechaniczna dyspersja znacznika albo substancji rozpuszczonej w wodzie drenaż wód podziemnych.
Słownik Daviesa Równanie:
Znaczenie Daviesa równanie Modyfikacja równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania → współczynnika aktywności γ jonów pierwiastków śladowych w roztworach o sile jonowej I < 0,5 drenaż wód podziemnych.

Czym jest Drenaż wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: