Izotopowa wymiana co to jest
Co to jest Izotopowa wymiana. Wyjaśnienie izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest Wymiana Izotopowa

Definicja IZOTOPOWA WYMIANA: Izotopowa zamiana
zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na przykład: Gdy w procesie i.w. zostanie osiągnięty stan równowagi, skład izotopowy składników albo faz uczestniczących w tej zamianie będzie różny, nastąpi więc → frakcjonowanie izotopowe. Stała równowagi zamiany zależy od temperatury, w jakiej zachodziła reakcja. W razie wód podziemnych pozwala to niekiedyuzyskać istotne z punktu widzenia badań hydrogeologicznych wiadomości ( na przykład:: rodzaj serii wodonośnych i panujące w nich warunki, pochodzenie wód podziemnych inne niż meteoryczne, pochodzenie stałych i gazowych składników wody).[JD].

Słownik Izohipsa:
Znaczenie Izohipsa Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej wysokości, najczęściej ponad poziom morza. W razie gdy izohipsy dotyczą powierzchni zwierciadła wody podziemnej, mówimy o → hydroizohipsie.[TM izotopowa wymiana.
Słownik Izotopowe Wzbogacenie; Izotopowa Separacja:
Znaczenie wzbogacenie; izotopowa separacja Wynik → frakcjonowania izotopowego. Dla wyrażenia i.w. jednego związku w relacji do drugiego w skutku → izotopowej zamiany stosuje się współczynnik i.w.:E ab = (αab – izotopowa wymiana.
Słownik Inwersja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną izotopowa wymiana.
Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych izotopowa wymiana.
Słownik Izobara:
Znaczenie mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu (na przykład hydrostatycznym – hydroizobara, geostatycznym i tym podobne). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izobaryczną izotopowa wymiana.

Czym jest Izotopowa wymiana znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: