Izotopowa wymiana co to jest
Co to jest Izotopowa wymiana. Wyjaśnienie izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest Wymiana Izotopowa

Definicja IZOTOPOWA WYMIANA: Izotopowa zamiana
zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na przykład: Gdy w procesie i.w. zostanie osiągnięty stan równowagi, skład izotopowy składników albo faz uczestniczących w tej zamianie będzie różny, nastąpi więc → frakcjonowanie izotopowe. Stała równowagi zamiany zależy od temperatury, w jakiej zachodziła reakcja. W razie wód podziemnych pozwala to niekiedyuzyskać istotne z punktu widzenia badań hydrogeologicznych wiadomości ( na przykład:: rodzaj serii wodonośnych i panujące w nich warunki, pochodzenie wód podziemnych inne niż meteoryczne, pochodzenie stałych i gazowych składników wody).[JD].

Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój izotopowa wymiana.
Słownik Izotopy Radu W Wodach Kopalnianych:
Znaczenie wodach kopalnianych Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) dopływają wody silnie radowe izotopowa wymiana.
Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to izotopowa wymiana.
Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK izotopowa wymiana.
Słownik Indeks Coli, Liczba Coli:
Znaczenie coli Parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Oznaczany jako liczba → pałeczek okrężnicy (Escherichia coli) wykrytych w 1 dm3 badanej wody. Traktowany jako parametr występowania w wodzie izotopowa wymiana.

Czym jest Izotopowa wymiana znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: