Kartowanie hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne. Wyjaśnienie zdjęcie.

Czy przydatne?

Co to jest Kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne

Definicja KARTOWANIE HYDROGEOLOGICZNE; ZDJĘCIE HYDROGEOLOGICZNE: Kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne
Zespół czynności terenowych, których zakres jest uwarunkowany założonym celem i przyjętą skalą mapy – niezbędnych do zgromadzenia informacji o warunkach hydrogeologicznych obszaru badań i przedstawienie ich w formie mapy uzupełnionej → profilami hydrogeologicznymi, zestawieniami, tabelami i komentarzem tekstowym. Terenowe prace obejmują rozpoznanie: rozprzestrzenienia warstw(→ warstwa wodonośna) i → kompleksów wodonośnych, typów wód podziemnych, metody ich zasilania, krążenia i drenażu, → zasobów wód podziemnych, aktualnego i perspektywicznego zastosowania ich w gospodarce wodnej, jakości, → składu chemicznego i → właściwości fizycznych wód podziemnych. Zgromadzone materiały dają podstawę do opracowania → mapy hydrogeologicznej. → Kartografia hydrogeologiczna.[TB i DM].

Słownik Krzywa Opadania Wydatku Źródła; K. Wysychania Źródła, K. Regresji Źródła:
Znaczenie wydatku źródła; k. wysychania źródła, k. regresji źródła Krzywa obrazująca spadek wydatku źródła w momencie gdy → zbiornik wody podziemnej nie jest zasilany opadami i następuje naturalne sczerpywanie kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Kompleks Wodonośny:
Znaczenie Zespół poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną właściwością, na przykład litologiczną (k.w. piaszczysty, piaszczysto-żwirowy), stratygraficzną (k.w. czwartorzędowo-trzeciorzędowy kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Kurzawka Pozorna; Pseudokurzawka:
Znaczenie pseudokurzawka → Kurzawka składająca się z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak zwany grunty dilatantne), charakteryzujących się sporym tarciem wewnętrznym.[MR kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Krzywa Infiltracji:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar → infiltracji w zależności od wysokości opadów, a zwłaszcza tak zwany opadów efektywnych (skutecznych) (ryc. 43). → Współczynnik infiltracji. Ryc. 43. Krzywa infiltracji (wg kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.

Czym jest Kartowanie hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: