Kationy wymienne co to jest
Co to jest Kationy wymienne. Wyjaśnienie kationy mogące podlegać sorpcji i zasorbowane poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Wymienne Kationy

Definicja KATIONY WYMIENNE: Kationy wymienne
Wszystkie kationy mogące podlegać sorpcji i zasorbowane poprzez kompleks sorpcyjny skał, gruntów, gleb, zdolne w ustalonych warunkach do zamiany z kationami znajdującymi się w wodzie. Każdy kation dla ustalonych (standardowych) warunków charakteryzuje się określoną energią zamiany wzrastającą ze wzrostem wartościowości i spadkiem wielkości promienia jonowego. → Zamiana jonowa, → Adsorbent, → Pojemność zamiany (jonowej).[AM].

Słownik Kras:
Znaczenie rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie kationy wymienne.
Słownik Krok Czasowy:
Znaczenie Krok czasowy Odcinek czasu o skończonej długości wynikający z → dyskretyzacji czasu.[MR kationy wymienne.
Słownik Krasowatość:
Znaczenie skały wynikająca z obecności w niej pustek stworzonych na drodze → ługowania skał łatwo rozpuszczalnych: wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej. Mechanizmy krasowe mogą rozwijać się, gdy w kationy wymienne.
Słownik Klasyfikacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Porządkujący podział wód podziemnych z racji na charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter dynamiczny zwierciadła i jego położenie, wiek utworów wodonośnych kationy wymienne.
Słownik Krzywa Depresji; Profil Depresji:
Znaczenie profil depresji Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok kationy wymienne.

Czym jest Kationy wymienne znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: