Krasowienie co to jest
Co to jest Krasowienie. Wyjaśnienie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowienie

Definicja KRASOWIENIE: Krasowienie
Zespół mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach zbudowanych ze skał krasowiejących, obejmujących w pierwszej kolejności rozpuszczanie tych skał, przy mniejszym udziale erozji i sedymentacji (→krasowatość). Obserwuje się zróżnicowanie pomiędzy obszarami podległymi słabemu i pełnemu krasowieniu. W pierwszym z obszarów typowe cechy hydrogeologii krasowej nie są w pełni rozwinięte w przeciwieństwie od obszaru drugiego. W warunkach pełnego krasowie nia masywu węglanowego zaznacza się dobrze rozwinięte występowanie trzech stref hydrogeologicznych: → strefa wadyczna, →strefa wadyczno-freatyczna i → strefa freatyczna (→ strefy hydrogeologiczne w krasie). Strefa freatyczna dzieli się na podstrefę płytką, o aktywnym przepływie kanałowym, i głęboką, o powolnym przepływie laminarnym, czego nie obserwuje się w obszarach podległych słabemu krasowieniu.[AR].

Słownik Księgi Wodne:
Znaczenie służą do rejestru/wpisu → pozwoleń wodnoprawnych, firm wodnych i ich związków. K.w. złożona jest z dwóch części i zbioru dokumentów. Część pierwsza obejmuje pozwolenia wodnoprawne, część druga -firmy krasowienie.
Słownik Krenologia:
Znaczenie edukacji stojący na pograniczu hydrografii i hydrogeologii, zajmujący się badaniem warunków występowania źródeł, ich zasilaniem, wydajnością, składem chemicznym wody, jej temperatury i tym podobne → krasowienie.
Słownik Kiur Ci:
Znaczenie natężenia promieniowania jądrowego odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu promieniowania 1 gradu, jest to 3,7 ∙ 1010 przemian promieniotwórczych na sekundę. 1 kiur (Ci) = 3,7 ∙ 1010 → bekereli (Bq krasowienie.
Słownik Kanały Krasowe:
Znaczenie Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują krasowienie.
Słownik Krzywa Depresji; Profil Depresji:
Znaczenie profil depresji Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok krasowienie.

Czym jest Krasowienie znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: