Krętość (ośrodka porowatego co to jest
Co to jest Krętość (ośrodka porowatego) Lk. Wyjaśnienie Lk Względne wydłużenie dróg przepływu.

Czy przydatne?

Co to jest Krętość (ośrodka porowatego) Lk

Definicja KRĘTOŚĆ (OŚRODKA POROWATEGO) LK: Krętość (ośrodka porowatego) Lk
Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy continuum ośrodka porowatego, gdzie ruch płynu opisuje różniczkowe prawo filtracji Darcy'ego. Krętość wyraża się jako kwadrat relacji drogi rzeczywistej w przestrzeni porowej Lrz do drogi teoretycznej Lt po linii prądu: Lk = (Lrz/Lt)2 Wymiar: [1]. [TM].

Słownik Krasowienie:
Znaczenie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach krętość (ośrodka porowatego) lk.
Słownik Kompleks Jonowo-Solny Skał:
Znaczenie Kompleks jonowo-solny skał Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty. [JD krętość (ośrodka porowatego) lk.
Słownik Klasyfikacja Hydrogeologiczna Złóż:
Znaczenie hydrogeologiczna złóż Systematyczny, rozbudowany podział złóż na podstawie ich warunków hydrogeologicznych; na ogół przyjmuje się jako kryterium k.h.z. → wodonośność warstw przepuszczalnych w krętość (ośrodka porowatego) lk.
Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK krętość (ośrodka porowatego) lk.
Słownik Korzystanie Z Wód Zwykłe:
Znaczenie zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i krętość (ośrodka porowatego) lk.

Czym jest Krętość (ośrodka porowatego znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: