Metody bilansowe co to jest
Co to jest Metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń. Wyjaśnienie prognozowania zawodnienia.

Czy przydatne?

Co to jest Metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń

Definicja METODY BILANSOWE PROGNOZOWANIA ZAWODNIENIA KOPALŃ: Sposoby bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń
Sposoby te polegają na obliczaniu przewidywanych dopływów do wyrobisk górniczych wody pochodzącej z → zasobów statycznych i z → zasobów odnawialnych. Pośród zasobów statycznych rozróżnia się zwykle zasoby grawitacyjne i → zasoby sprężyste. Odnawialne zasoby dynamiczne pochodzą z infiltracji wód opadowych i z dopływu bocznego. Do obliczeń są najczęściej służące następujące wzory:– dopływ wody z zasobów grawitacyjnych– dopływ wody z zasobów sprężystych– dopływ wody infiltrującej z powierzchni– dopływ boczny gdzie: μ – współczynnik odsączalności grawitacyjnej [1], V – objętość odwodnionego górotworu [L3], t – czas odwadniania [T], β – współczynnik zasobności sprężystej [1], s – depresja produkowana poprzez wyrobiska górnicze [L], P – opady [L], w – parametr infiltracji opadów [1], a – powierzchnia leja depresji [L2], b – szerokość strumienia wód podziemnych dopływających do kopalni [L], m – miąższość drenowanej warstwy wodonośnej [L], k – współczynnik filtracji [LT--1], I – spadek hydrauliczny w strumieniu wód podziemnych zasilających kopalnię [1].[MR].

Słownik Metoda Odbić Zwierciadlanych; Metoda Obrazów:
Znaczenie zwierciadlanych; sposób obrazów M.o.z. wykorzystuje → zasadę superpozycji przy uwzględnieniu wpływu granic warstwy wodonośnej na postęp reakcji na wymuszenia. Wpływ granic na przykład na przebieg metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Model Płaski Filtracji:
Znaczenie filtracji Dwuwymiarowy schemat filtracji wód podziemnych usytuowany w płaszczyźnie poziomej albo pionowej. W razie modelu poziomego, w płaszczyźnie x, y, zakłada się, iż szybkość filtracji w kierunku metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Metody Określania Odpływu Podziemnego:
Znaczenie odpływu podziemnego Sposoby pozwalające wydzielić w obrębie → odpływu całkowitego z określonego obszaru i w określonym czasie część tworzącą się z wód podziemnych. To są (Pazdro, Kozerski, 1990): m metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Metoda Zmiennych Kierunków; Peacemana-Rachforda Metoda:
Znaczenie kierunków; Peacemana-Rachforda sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania równań różniczkowych filtracji wód podziemnych polegająca na podziale każ°o kroku iteracyjnego na dwa fazy. W pierwszym etapie metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Mineralizacja Wód:
Znaczenie Podstawowa właściwość chemiczna wody określana w badaniach hydrogeochemicznych między innymi przy ocenie jakości wody i różnego rodzaju klasyfikacjach wód. Oblicza się ją sumując stężenia metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.

Czym jest Metody bilansowe znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: