Normatywy jakości wody co to jest
Co to jest Normatywy jakości wody. Wyjaśnienie Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Jakości Normatywy

Definicja NORMATYWY JAKOŚCI WODY: Normatywy jakości wody
Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie prawne) podające zbiory wartości →parametrów jakości wody i ich dopuszczalne stężenia, pozwalające na dokonanie oceny przydatności wody do różnych celów (dla ustalonych rodzajów użytkowania). → Normy jakości wody pitnej, → Kryteria oceny jakości wody, → Kontrola jakości wód podziemnych.[AM].

Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu normatywy jakości wody.
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały normatywy jakości wody.
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – normatywy jakości wody.
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku normatywy jakości wody.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 normatywy jakości wody.

Czym jest Normatywy jakości wody znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: