Normy jakości wody pitnej co to jest
Co to jest Normy jakości wody pitnej. Wyjaśnienie Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne.

Czy przydatne?

Co to jest Normy jakości wody pitnej

Definicja NORMY JAKOŚCI WODY PITNEJ: Normy jakości wody pitnej
Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w szczególności niepożądanych) substancji i zanieczyszczeń bakteriologicznych. W polskich regulaminach sanitarnych (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000; DzURPNr 82, poz. 937) podano 68 wyznaczników fizykochemicznych i 7 bakteriologicznych i 6 organoleptycznych wyznaczników → jakości wody, określając max. dopuszczalne stężenia ich w wodach pitnych. Służące w Polsce normy (PN) nie podają informacji dotyczących dopuszczalnych stężeń dla wody pitnej, a dotyczą metod określania różnego rodzaju parametrów i wyznaczników. Nie są także ogólnie obowiązujące we wszystkich działach gospodarki. W wielu krajach Europy Zachodniej listy parametrów z podanymi wartościami nieprzekraczalnymi dla wód pitnych obejmują ponad 100 pozycji. Instrukcja Porady UE 98/83/EC z 3 listopada 1998 r. zmienia 26 parametrów hydrogeochemicznych i podaje wartości, które nie powinny być przekraczane w wodach pitnych. Podaje także 18 parametrów wskaźnikowych stosowanych przy monitoringu jakości wód. Instrukcja ta, podobnie jak polskie Rozporządzenie Ministra Zdrowia, ujednolica zakres podstawowych badań. Nie ogranicza z kolei obowiązujących w krajach Unii regulaminów sanitarnych. → Kryteria oceny jakości wody, →obowiązki jakościowe wód podziemnych, →Normatywy jakości wody.[AM].

Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n normy jakości wody pitnej.
Słownik Nitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm utleniania → amoniaku (albo → jonów amonowych) do azotynów i azotanów. N może przebiegać w różny sposób w zależności od warunków środowiska i udziału ustalonych grup bakterii. N odgrywa normy jakości wody pitnej.
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały normy jakości wody pitnej.
Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako normy jakości wody pitnej.
Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu normy jakości wody pitnej.

Czym jest Normy jakości wody pitnej znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: