Normy jakości wody pitnej co to jest
Co to jest Normy jakości wody pitnej. Wyjaśnienie Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne.

Czy przydatne?

Co to jest Normy jakości wody pitnej

Normy jakości wody pitnej
Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w szczególności niepożądanych) substancji i zanieczyszczeń bakteriologicznych. W polskich regulaminach sanitarnych (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000; DzURPNr 82, poz. 937) podano 68 wyznaczników fizykochemicznych i 7 bakteriologicznych i 6 organoleptycznych wyznaczników → jakości wody, określając max. dopuszczalne stężenia ich w wodach pitnych. Służące w Polsce normy (PN) nie podają informacji dotyczących dopuszczalnych stężeń dla wody pitnej, a dotyczą metod określania różnego rodzaju parametrów i wyznaczników. Nie są także ogólnie obowiązujące we wszystkich działach gospodarki. W wielu krajach Europy Zachodniej listy parametrów z podanymi wartościami nieprzekraczalnymi dla wód pitnych obejmują ponad 100 pozycji. Instrukcja Porady UE 98/83/EC z 3 listopada 1998 r. zmienia 26 parametrów hydrogeochemicznych i podaje wartości, które nie powinny być przekraczane w wodach pitnych. Podaje także 18 parametrów wskaźnikowych stosowanych przy monitoringu jakości wód. Instrukcja ta, podobnie jak polskie Rozporządzenie Ministra Zdrowia, ujednolica zakres podstawowych badań. Nie ogranicza z kolei obowiązujących w krajach Unii regulaminów sanitarnych. → Kryteria oceny jakości wody, →obowiązki jakościowe wód podziemnych, →Normatywy jakości wody.[AM].

Czym jest Normy jakości wody pitnej znaczenie w Słownik definicje N