Normy jakości wody pitnej co to jest
Co to jest Normy jakości wody pitnej. Wyjaśnienie Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne.

Czy przydatne?

Co to jest Normy jakości wody pitnej

Definicja NORMY JAKOŚCI WODY PITNEJ: Normy jakości wody pitnej
Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w szczególności niepożądanych) substancji i zanieczyszczeń bakteriologicznych. W polskich regulaminach sanitarnych (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000; DzURPNr 82, poz. 937) podano 68 wyznaczników fizykochemicznych i 7 bakteriologicznych i 6 organoleptycznych wyznaczników → jakości wody, określając max. dopuszczalne stężenia ich w wodach pitnych. Służące w Polsce normy (PN) nie podają informacji dotyczących dopuszczalnych stężeń dla wody pitnej, a dotyczą metod określania różnego rodzaju parametrów i wyznaczników. Nie są także ogólnie obowiązujące we wszystkich działach gospodarki. W wielu krajach Europy Zachodniej listy parametrów z podanymi wartościami nieprzekraczalnymi dla wód pitnych obejmują ponad 100 pozycji. Instrukcja Porady UE 98/83/EC z 3 listopada 1998 r. zmienia 26 parametrów hydrogeochemicznych i podaje wartości, które nie powinny być przekraczane w wodach pitnych. Podaje także 18 parametrów wskaźnikowych stosowanych przy monitoringu jakości wód. Instrukcja ta, podobnie jak polskie Rozporządzenie Ministra Zdrowia, ujednolica zakres podstawowych badań. Nie ogranicza z kolei obowiązujących w krajach Unii regulaminów sanitarnych. → Kryteria oceny jakości wody, →obowiązki jakościowe wód podziemnych, →Normatywy jakości wody.[AM].

Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku normy jakości wody pitnej.
Słownik Niecka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna 1. Struktura hydrogeologiczna o nieckowatym ułożeniu nieprzepuszczalnego podłoża wypełniona utworami wodonośnymi.[SK] 2. Struktura hydrogeologiczna, będąca w okolicy → masywu normy jakości wody pitnej.
Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu normy jakości wody pitnej.
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – normy jakości wody pitnej.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 normy jakości wody pitnej.

Czym jest Normy jakości wody pitnej znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: