Nuklid co to jest
Co to jest NUKLID. Wyjaśnienie rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową.

Czy przydatne?

Co to jest Nuklid

Definicja NUKLID: Nuklid
Atom określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako odrębny n., jeśli istnieje w ciągu mierzalnego czasu. Wszystkie nuklidy o tej samej liczbie Z reprezentują en sam pierwiastek chemiczny. Gdy różnią się liczbami N i A, stanowią izotopy tego samego pierwiastka. Gdy mają tę samą liczbę A, a różnią się liczbami Z i N, są określanejako izobary. Nuklidy o tej samej liczbie N i o różnych liczbach Z i A są nazywane izotonami. Zapis: . Przykłady: izotopy ; izobary ; izotony. → Radionuklid.[JD].

Słownik Niecka Artezyjska:
Znaczenie Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw nuklid co znaczy.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 nuklid krzyżówka.
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku nuklid co to jest.
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n nuklid słownik.
Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu nuklid czym jest.

Czym jest Nuklid znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: