Nuklid co to jest
Co to jest Nuklid. Wyjaśnienie rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową.

Czy przydatne?

Co to jest Nuklid

Definicja NUKLID: Nuklid
Atom określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako odrębny n., jeśli istnieje w ciągu mierzalnego czasu. Wszystkie nuklidy o tej samej liczbie Z reprezentują en sam pierwiastek chemiczny. Gdy różnią się liczbami N i A, stanowią izotopy tego samego pierwiastka. Gdy mają tę samą liczbę A, a różnią się liczbami Z i N, są określanejako izobary. Nuklidy o tej samej liczbie N i o różnych liczbach Z i A są nazywane izotonami. Zapis: . Przykłady: izotopy ; izobary ; izotony. → Radionuklid.[JD].

Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – nuklid.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 nuklid.
Słownik Normatywy Jakości Wody:
Znaczenie wody Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie prawne) podające zbiory wartości →parametrów jakości wody i ich dopuszczalne stężenia, pozwalające na dokonanie oceny przydatności wody do nuklid.
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku nuklid.
Słownik Niecka Artezyjska:
Znaczenie Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw nuklid.

Czym jest Nuklid znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: