Ocena oddziaływania na co to jest
Co to jest Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ. Wyjaśnienie środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych.

Czy przydatne?

Co to jest Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ

Definicja OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OOŚ: Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ
Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze. Takiej oceny wymaga na przykład uzgodnienie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzeni (terenu) i projektów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. OOŚ jest realizowana poprzez rzeczoznawców (biegłych) z listy ministra środowiska na różnych etapach postępowania inwestycyjnego. W Polsce jej wykonywanie wprowadziły akty prawne: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (1980), Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (1994), Ustawa – prawo budowlane (1994), Ustawa –prawo geologiczne i górnicze (1994). Zostały wypracowane procedury sporządzania OOŚ (rozporządzenia wykonawcze do ustaw) uwzględniające konwencję z Espoo (w kontekście transgranicznym). Szczególną procedurę sporządzania OOŚ wypracowano dla potrzeb koncesjonowania geologicznego. W Polsce OOŚ ma dwa znaczenia praktyczne: po pierwsze procedurę urzędową, a więc opracowanie OOŚ stanowiące pomoc, informację i wskazania dla projektantów inwestycji i organów podejmujących decyzję, po drugie opracowanie stanowiące OOŚ w formie dokumentacji, ekspertyzy, raportu, orzeczenia. [AS].

Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 ocena oddziaływania na środowisko ooś.
Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK ocena oddziaływania na środowisko ooś.
Słownik Ośrodek Szczelinowaty; Ośrodek Szczelinowy:
Znaczenie szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących ocena oddziaływania na środowisko ooś.
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty ocena oddziaływania na środowisko ooś.
Słownik Opad Atmosferyczny P:
Znaczenie P Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi, emulgowanymi i zawieszonymi i mikroorganizmami), która w wyniku kondensacji z pary wodnej ocena oddziaływania na środowisko ooś.

Czym jest Ocena oddziaływania na znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: