Ocena oddziaływania na co to jest
Co to jest Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ. Wyjaśnienie środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych.

Czy przydatne?

Co to jest Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ

Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ
Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze. Takiej oceny wymaga na przykład uzgodnienie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzeni (terenu) i projektów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. OOŚ jest realizowana poprzez rzeczoznawców (biegłych) z listy ministra środowiska na różnych etapach postępowania inwestycyjnego. W Polsce jej wykonywanie wprowadziły akty prawne: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (1980), Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (1994), Ustawa – prawo budowlane (1994), Ustawa –prawo geologiczne i górnicze (1994). Zostały wypracowane procedury sporządzania OOŚ (rozporządzenia wykonawcze do ustaw) uwzględniające konwencję z Espoo (w kontekście transgranicznym). Szczególną procedurę sporządzania OOŚ wypracowano dla potrzeb koncesjonowania geologicznego. W Polsce OOŚ ma dwa znaczenia praktyczne: po pierwsze procedurę urzędową, a więc opracowanie OOŚ stanowiące pomoc, informację i wskazania dla projektantów inwestycji i organów podejmujących decyzję, po drugie opracowanie stanowiące OOŚ w formie dokumentacji, ekspertyzy, raportu, orzeczenia. [AS].

Czym jest Ocena oddziaływania na znaczenie w Słownik definicje O