Okres półtrwania; okres co to jest
Co to jest Okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku.

Czy przydatne?

Co to jest Okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku

Moment półtrwania; moment połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku
1. Czas, po upływie którego pierwotna liczba atomów → radionuklidu zmaleje do połowy. Pomiędzy o.p. a stałą rozpadu promieniotwórczego istnieje zależność: gdzie: T1/2 – czas połowicznego zaniku [T], λ – stała przemiany promieniotwórczej[JD] 2. Czas, po którym substancja występująca w wodzie ulegnie rozpadowi albo rozkładowi zmniejszającemu do połowy stężenie początkowe (ryc. 72). → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM] Ryc. 72. moment półtrwania niektórych pestycydów w środowisku naturalnym (wg Dojlido, 1995).

Czym jest Okres półtrwania; okres znaczenie w Słownik definicje O