Opad hydrologiczny; opad co to jest
Co to jest Opad hydrologiczny; opad rzeczywisty. Wyjaśnienie rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu.

Czy przydatne?

Co to jest Opad hydrologiczny; opad rzeczywisty

Definicja OPAD HYDROLOGICZNY; OPAD RZECZYWISTY: Opad hydrologiczny; opad rzeczywisty
Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany). Uwzględnia osad atmosferyczny, opad poziomy. Ocenia się, iż warstwa o.h. jest w Polsce o około 15-20% większa od → opadu klimatologicznego. O.h. bywa coraz częściej wprowadzany do bilansu wodnego. Jego
rozmiar ma spore znaczenie w ocenie zasilania wód podziemnych.[AK].

Słownik Odtwarzalność (Pomiaru):
Znaczenie pomiaru) Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma sposobami, poprzez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość sporych opad hydrologiczny; opad rzeczywisty.
Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → opad hydrologiczny; opad rzeczywisty.
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki opad hydrologiczny; opad rzeczywisty.
Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i opad hydrologiczny; opad rzeczywisty.
Słownik Obszar Drenażu:
Znaczenie Region na powierzchni terenu albo pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych. O.d. są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie opad hydrologiczny; opad rzeczywisty.

Czym jest Opad hydrologiczny; opad znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: