Parametry wyługowywania co to jest
Co to jest Parametry wyługowywania. Wyjaśnienie są używane do opisu wymywania substancji z odpadów.

Czy przydatne?

Co to jest Wyługowywania Parametry

Definicja PARAMETRY WYŁUGOWYWANIA: Parametry wyługowywania
P.w. są używane do opisu wymywania substancji z odpadów stałych tworzących typowe → ogniska zanieczyszczeń. Dla substancji rozproszonych w odpadach mechanizmy te dają się zwykle opisać kinetyką reakcji pierwszego rzędu. Fundamentalnym wyznacznikiem jest w tym przypadku tak zwany czas połowicznego wyługowywania t1/2 [T], po którym następuje spadek stężenia substancji w roztworze ługującym albo spadek zawartości substancji w fazie stałej o połowę (ryc. 76). Drugi istotny wyznacznik to stężenie max. Cm [ML–3], jakie może powstać przy wymywaniu substancji z odpadów. Stężenie max. jest w sposób ważny zależne od proporcji wzajemnej ługującej wody i etapy stałej, co w przybliżeniu można określić poprzez serię → wyciągów wodnych o różnej proporcji woda/etap stała. → Ługowanie.[SW] Ryc. 76. Przykłady oznaczania czasu połowicznego wyługowywania t1/2 : a) dla procesu wyługowywania siarki siarczkowej (Gs) z odpadów górnictwa węglowego w GZW, b) fluoru (F) ługowanego z zanieczyszczonych piasków czwartorzędowych obok Skawiny TS – odpady z KWK Trzebinia-Siersza, J – odpady z KWK Janina, W – wielokrotność zamiany wody w badanej próbce, t – czas [T], to – czas odpowiadający jednokrotnej zamianie wody w próbce [T], kw – współczynnik kinetyki procesu.

Słownik Prawo Własności Wód:
Znaczenie Wedle obowiązującą ustawą Prawo wodne z 1974 r. (z późniejszymi zmianami), wody stanowią własność państwa. Obiektem własności w p.w.w. jest sama woda bez zbiornika, gdzie się znajduje parametry wyługowywania.
Słownik Prognoza Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Przewidywanie zmian → warunków hydrogeochemicznych (w momencie i przestrzeni) zachodzących pod wpływem ustalonych czynników. P.h. jest zazwyczaj realizowana przy ocenie wpływu parametry wyługowywania.
Słownik Prognoza Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie Prognoza zawodnienia kopalni Przewidywane natężenie dopływu wody do kopalni. → Sposoby prognozowania zawodnienia kopalń.[MR parametry wyługowywania.
Słownik Przekrój Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Graficzne odwzorowanie warunków hydrogeologicznych wzdłuż obranej płaszczyzny pionowej przez wzgląd na budową geologiczną. P.h. opracowuje się na podstawie danych z profili otworów parametry wyługowywania.
Słownik Promień Zastępczy (Studni) Rz; Promień Równoważny:
Znaczenie studni) rz; promień równoważny → Promień skuteczny studni o złej konstrukcji albo poddanej mechanizmom „starzenia”, o powiększonych oporach filtracyjnych na filtrze albo w strefie przyfiltrowej parametry wyługowywania.

Czym jest Parametry wyługowywania znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: