Polimeryzacja (cząsteczek co to jest
Co to jest Polimeryzacja (cząsteczek wody). Wyjaśnienie wody) Łączenie się pojedynczych cząsteczek.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Cząsteczek Polimeryzacja

Definicja POLIMERYZACJA (CZĄSTECZEK WODY): Polimeryzacja (cząsteczek wody)
Łączenie się pojedynczych cząsteczek wody w wielocząsteczkowe asocjacje. Stosowane są definicje: hydrol albo monohydrol (pojedyncza cząsteczka wody), → dihydrol (asocjacja 2 cząsteczek), trihydrol (asocjacja 3 cząsteczek) i tak dalej Służący jest także zapis (H2O)n, wskazujący na p. cząsteczek wody obejmującą asocjacje różnej wielkości. P. może obejmować wg niektórych poglądów co najwyżej dwu- albo kilkucząsteczkowe asocjacje, wg innych – wielkie ilości cząsteczek wody. Trwałość polimerów (rozumiana analogicznie jak moment połowicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych) zależy od temperatury wody, generalnie jest jednak niewielka i może sięgać 10–10 – 10–11 s (ryc. 4).[AM].

Słownik Potencjał Ewaporacyjny; Moc Ewaporacyjna Atmosfery:
Znaczenie Potencjał ewaporacyjny; moc ewaporacyjna atmosfery Max. liczba pary wodnej, jaką może wchłonąć powietrze atmosferyczne (nad określonym obszarem).[SK polimeryzacja (cząsteczek wody).
Słownik Powtarzalność (Pomiaru):
Znaczenie pomiaru) P. pomiaru znaczy stopień zgodności wyników następnych pomiarów tej samej wielkości, realizowanych poprzez tego samego obserwatora w tym samym laboratorium, w takich samych warunkach, tymi polimeryzacja (cząsteczek wody).
Słownik Podtopienie Terenu:
Znaczenie Pojawienie się wód podziemnych blisko powierzchni terenu przez wzgląd na: obniżeniem powierzchni terenu (→ zalewisko), piętrzeniem wód podziemnych w konsekwencji podnoszenia się zwierciadła wód w polimeryzacja (cząsteczek wody).
Słownik Promieniotwórcza Przemiana; Promieniotwórczy Rozpad:
Znaczenie przemiana; promieniotwórczy rozpad Samorzutna przemiana jednych jąder atomowych w inne połączona z emisją promieniowania jądrowego. Do najczęściej występujących p.p. należą: p.p. α (wskutek emisji polimeryzacja (cząsteczek wody).
Słownik Posterunek Wód Podziemnych (Gruntowych):
Znaczenie podziemnych (gruntowych) Pkt. pomiarowy w sieci IMiGW (najczęściej studnia gospodarcza), gdzie mierzy się stany wód i temperatury, każdego dnia albo częściej co tydzień (poniedziałek rano przed polimeryzacja (cząsteczek wody).

Czym jest Polimeryzacja (cząsteczek znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: