Polimeryzacja (cząsteczek co to jest
Co to jest Polimeryzacja (cząsteczek wody). Wyjaśnienie wody) Łączenie się pojedynczych cząsteczek.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Cząsteczek Polimeryzacja

Definicja POLIMERYZACJA (CZĄSTECZEK WODY): Polimeryzacja (cząsteczek wody)
Łączenie się pojedynczych cząsteczek wody w wielocząsteczkowe asocjacje. Stosowane są definicje: hydrol albo monohydrol (pojedyncza cząsteczka wody), → dihydrol (asocjacja 2 cząsteczek), trihydrol (asocjacja 3 cząsteczek) i tak dalej Służący jest także zapis (H2O)n, wskazujący na p. cząsteczek wody obejmującą asocjacje różnej wielkości. P. może obejmować wg niektórych poglądów co najwyżej dwu- albo kilkucząsteczkowe asocjacje, wg innych – wielkie ilości cząsteczek wody. Trwałość polimerów (rozumiana analogicznie jak moment połowicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych) zależy od temperatury wody, generalnie jest jednak niewielka i może sięgać 10–10 – 10–11 s (ryc. 4).[AM].

Słownik Pobór Wód Podziemnych:
Znaczenie Pobór wód podziemnych Czynność pobierania i liczba wód odbieranych ze studni, ujęcia, źródła, kopalni, wykopu budowlanego i tym podobne → Eksploatacja wód podziemnych. → Ujęcie wód podziemnych.[AK polimeryzacja (cząsteczek wody).
Słownik Prowincja Wód Mineralnych:
Znaczenie mineralnych Region, gdzie budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne są na tyle jednolite, iż występują w nim wody mineralne zbliżonego typu. W Polsce odrębne p.w.m. stanowią na przykład Sudety polimeryzacja (cząsteczek wody).
Słownik Przewodność Pionowa (Warstwy Rozdzielającej) T'; Współczynnik Przesączania:
Znaczenie warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania Miara przepuszczalności pionowej warstwy półprzepuszczalnej rozdzielającej warstwy wodonośne, wyrażająca jednostkowe (odniesione do jej polimeryzacja (cząsteczek wody).
Słownik Pory:
Znaczenie przestrzenie występujące w skale pomiędzy ziarnami mineralnymi – p. międzyziarnowe. W szerszym znaczeniu definicja to kojarzymy jako wszelakie pustki w skale, czyli p. właściwe międzyziarnowe polimeryzacja (cząsteczek wody).
Słownik Przeobrażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zmiana pierwotnego charakteru fizykochemicznego wód podziemnych, zachodząca w zamkniętych zbiornikach wskutek wzajemnego oddziaływania woda – →ośrodek hydrogeologiczny (utwór zawierający polimeryzacja (cząsteczek wody).

Czym jest Polimeryzacja (cząsteczek znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: