Posterunek wód podziemnych co to jest
Co to jest Posterunek wód podziemnych (gruntowych). Wyjaśnienie gruntowych) Pkt. pomiarowy w sieci.

Czy przydatne?

Co to jest Posterunek wód podziemnych (gruntowych)

Definicja POSTERUNEK WÓD PODZIEMNYCH (GRUNTOWYCH): Posterunek wód podziemnych (gruntowych)
Pkt. pomiarowy w sieci IMiGW (najczęściej studnia gospodarcza), gdzie mierzy się stany wód i temperatury, każdego dnia albo częściej co tydzień (poniedziałek rano przed pierwszym pobraniem wody). Do 1990 r. istniało w Polsce około 1600 punktów (z tego około 40 dla pomiaru temperatury). Dla części punktów brak profilu hydrogeologicznego, część studzien nie jest eksploatowana, jest zamulona, następuje likwidacja wielu punktów (ryc. 79). Dane obserwacyjne są zawarte w wydawnictwie: Rocznik hydrogeologiczny wód podziemnych IMiGW. Ryc. 79. Posterunek wód podziemnych (gruntowych) (częściowo wg Muller, 1999; Balke i in., 2000) Rzędne w m n.p.m.: Z – znaku mierniczego, T – terenu, W – zwierciadła wody, S – dna studni, P – spągu poziomu wodonośnego; a–h – wysokości, głębokości w m:a – wysokość znaku mierniczego nad terenem, b – głębokość zwierciadła wody podziemnej mierzona od znaku mierniczego Z, c – głębokość zwierciadła wody podziemnej poniżej terenu T, d – wysokość (głębokość ogólna) punktu pomiarowego, e – miąższość poziomu wodonośnego, f – wysokość słupa wody całkowita, g – wysokość filtru, h –wysokość słupa wody w studni[AK].

Słownik Przesączanie:
Znaczenie Przepływ, → ruch wody pionowy poprzez strefę aeracji związany z → wsiąkaniem i infiltracją. Terminy → przesiąkanie i przeciekanie zachowuje się dla ruchu wody w strefie saturacji. →Wody podziemne (w posterunek wód podziemnych (gruntowych).
Słownik Przewodność Pionowa (Warstwy Rozdzielającej) T'; Współczynnik Przesączania:
Znaczenie warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania Miara przepuszczalności pionowej warstwy półprzepuszczalnej rozdzielającej warstwy wodonośne, wyrażająca jednostkowe (odniesione do jej posterunek wód podziemnych (gruntowych).
Słownik Poprawność (Pomiaru):
Znaczenie P. znaczy stopień zgodności pomiędzy wartością średnią uzyskaną z dużej liczby wyników pomiarów a przyjętą wartością odniesienia, na przykład wartością prawdziwą albo wartością prawidłową (→ błąd posterunek wód podziemnych (gruntowych).
Słownik Parametry Fizyczne:
Znaczenie Wyznacznikami w sensie fizycznym tytułujemy charakterystyki ilościowe ośrodka albo obszaru, w ogólnym przypadku zmienne w przestrzeni (ośrodki/obszary niejednorodne) i w momencie (ośrodki/obszary posterunek wód podziemnych (gruntowych).
Słownik Projekt Prac Geologicznych:
Znaczenie geologicznych Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, gdzie na podstawie zebranych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych zostały określone prace i badania geologiczne. Zatwierdzony p posterunek wód podziemnych (gruntowych).

Czym jest Posterunek wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: