pozwolenie wodnoprawne co to jest
Co to jest pozwolenie wodnoprawne. Wyjaśnienie jest konstytucyjnym aktem administracyjnym wydawanym.

Czy przydatne?

Co to jest Wodnoprawne Pozwolenie

Definicja POZWOLENIE WODNOPRAWNE: pozwolenie wodnoprawne
P.w. jest konstytucyjnym aktem administracyjnym wydawanym poprzez organy gospodarki wodnej na szczególne korzystanie z wód w dziedzinie: eksploatacji → urządzeń wodnych, urządzeń wykorzystywanych do ujmowania wód podziemnych, oczyszczania ścieków, gospodarowania wodą w zlewniach i prowadzenia robót budowlanych w zakresie gospodarki wodnej, odwodnień budowli i zakładów górniczych. P.w. stanowi również uzgodnienie miejsca ujęcia wód podziemnych. Jest wydawane na podstawie → operatu wodnoprawnego na czas oznaczony i podlega cofnięciu albo ograniczeniu bez odszkodowania w przypadku niespełnienia ustalonych w nim warunków poprzez użytkownika ujęcia. Wydanie, cofnięcie albo ograniczenie p.w. jest wydawane poprzez organ administracji państwowej w postępowaniu nazywanym rozprawą wodnoprawną. W p.w. ustala się dopuszczalne natężenie ograniczenia poboru, a w razie zrzutu ścieków ich stan, skład chemiczny i dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń. W p.w. może być określone zobowiązanie dla użytkownika do określonego metody gospodarowania wodą. P.w. może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy. P.w. nie wymaga pobór wód powierzchniowych w ilości poniżej 50 m3 /d albo pobór wód podziemnych z ujęć o głębokości nie większej niż 30 m, jeśli pobór wody nie przekracza 15 m3 /d, a również wykonywanie otworów wiertniczych do badań sejsmicznych przy zastosowaniu płuczki wodnej.[ASd].

Słownik Piętro Wodonośne:
Znaczenie Jednostka hydrostratygraficzna, poziom albo zespół → poziomów wodonośnych należących do określonej stratygraficznie jednostki: epoki (na przykład piętro kredowe, piętro trzeciorzędowe). W obrębie p.w pozwolenie wodnoprawne.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) O Zwierciadle Swobodnym; Poziom Wodonośny Swobodny:
Znaczenie warstwa w.) o zwierciadle swobodnym; poziom wodonośny swobodny Warstwa wodonośna mająca zwierciadło swobodne i wykształconą strefę aeracji (niepełnego nasycenia). Regularnie w takim sensie mówimy o pozwolenie wodnoprawne.
Słownik Piezometr:
Znaczenie Urządzenie, w hydrogeologii najczęściej małośrednicowy otwór, wykorzystywane do pomiaru wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej (a tym samym → wysokości pozwolenie wodnoprawne.
Słownik Piętrowość Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych 1. Piętrowe występowanie zbiorowisk wód podziemnych (utworów wodonośnych, kolektorów) poprzedzielanych utworami niewodonośnymi (izolatorami, utworami półprzepuszczalnymi i słabo pozwolenie wodnoprawne.
Słownik Próg Zapachu (Wody):
Znaczenie Próg zapachu (wody) Najniższa intensywność zapachu wyczuwalna w wodzie węchem poprzez osobę oceniającą. Jest wielkością subiektywną albo ustalaną statystycznie.[AM pozwolenie wodnoprawne.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: