Prowincja hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Prowincja hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Taksonomiczna jednostka hydrogeologiczna, w →.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Prowincja

Definicja PROWINCJA HYDROGEOLOGICZNA: Prowincja hydrogeologiczna
Taksonomiczna jednostka hydrogeologiczna, w → regionalizacji hydrogeologicznej nadrzędna w relacji do innych jednostek. Definiowana jest różnie poprzez różnych autorów. B. Paczyński (Malinowski red., 1976) wydziela dwie prowincje: północną kenozoiczną i południową mezozoiczną i definiuje p.h. jako „region obejmujący zespół zbiorników wód podziemnych zwyczajnych charakteryzujących się podobnymi cechami genetycznymi, wykształceniem i udziałem zasobowym poziomów użytkowych”. W podziale z1995 r. (Paczyński, 1995) zrezygnowano z podziału na p.h., wyróżniono z kolei cztery makroregiony: północno-wschodni, północno-zachodni, centralny i południowy. A.S. Kleczkowski (1990a) opierając się na kryteriach hydrostrukturalnych, morfologicznych, hydrograficznych i wodonośności utworów czwartorzędowych dzieli Polskę na dwie p.h.:górsko-wyżynną i nizinną. W górsko-wyżynnej wyróżnia: masywy, niecki, monokliny, a również nałożone na nie lokalne zbiorniki dolinne. W nizinnej pasma głównych zbiorników czwartorzędowych i niżej leżące zbiorniki w utworach starszych, nazywając je subnieckami albo →subzbiornikami wód podziemnych. → Regionalizacja hydrogeologiczna.[TB i DM].

Słownik Przepuszczalność; Przepuszczalność Hydrauliczna Skał:
Znaczenie przepuszczalność hydrauliczna skał Cecha utworów skalnych określająca ich umiejętność do przewodzenia cieczy albo gazu. Ilościowo p. jest wyrażana →współczynnikiem przepuszczalności. Stosunek prowincja hydrogeologiczna.
Słownik Piętrowość Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych 1. Piętrowe występowanie zbiorowisk wód podziemnych (utworów wodonośnych, kolektorów) poprzedzielanych utworami niewodonośnymi (izolatorami, utworami półprzepuszczalnymi i słabo prowincja hydrogeologiczna.
Słownik Pojemność Wodna; Współczynnik Zasobności S:
Znaczenie współczynnik zasobności S Umiejętność warstwy do magazynowania wody, wyrażana stosunkiem objętości wody oddanej albo zmagazynowanej w prostopadłościanie warstwy o jednostkowej podstawie i wysokości prowincja hydrogeologiczna.
Słownik Pobieranie Próbek (Wody):
Znaczenie wody) Czynność pobrania reprezentatywnej ilości wody podziemnej (próbki) dla zbadania stężenia wytypowanych składników, → składu bakteriologicznego wody i → właściwości (fizycznych, chemicznych prowincja hydrogeologiczna.
Słownik Potencjał Zasobności Źródła W:
Znaczenie zasobności źródła W Objętość wody podziemnej nagromadzonej w → wodonoścu w okresie zasilania (→ zasilanie wód podziemnych), odpowiadająca momentowi początku wysychania t0 (→ krzywa opadania wydatku prowincja hydrogeologiczna.

Czym jest Prowincja hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: