Redukcja siarczanów co to jest
Co to jest Redukcja siarczanów. Wyjaśnienie Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne.

Czy przydatne?

Co to jest Siarczanów Redukcja

Definicja REDUKCJA SIARCZANÓW: Zredukowanie siarczanów
Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze strefy utleniającej do redukcyjnej. Siarczany są redukowane do → siarki albo → siarkowodoru.
Mechanizmy r.s. prowadzą regularnie do przekształcenia chemizmu wód, na przykład wody synsedymentacyjne morskich osadów dennych dzięki mechanizmom r.s., zachodzącym łącznie z zamianą jonową i wytrącaniem syngenetycznego kalcytu, przechodzą z typu wód SO4–Cl–Ca w typ HCO3–Cl–Na+H2S.[AM].

Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM redukcja siarczanów.
Słownik Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW:
Znaczenie Gospodarki Wodnej RZGW RZGW, podlegający bezpośrednio Ministerstwu Środowiska, jest organizacją zarządzającą zasobami wodnymi dorzecza. Gospodarowanie wodą bazuje na tak zwany zlewniowym systemie redukcja siarczanów.
Słownik Radiowęgiel:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R redukcja siarczanów.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości redukcja siarczanów.
Słownik Równowaga Izotopowa:
Znaczenie Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w redukcja siarczanów.

Czym jest Redukcja siarczanów znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: