Regionalizacja co to jest
Co to jest Regionalizacja hydrogeologiczna. Wyjaśnienie hydrogeologiczna Pozioma → strefowość.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Regionalizacja

Definicja REGIONALIZACJA HYDROGEOLOGICZNA: Regionalizacja hydrogeologiczna
Pozioma → strefowość hydrogeologiczna. Opisowe i kartograficzne, obszarowe wydzielenie → jednostek hydrogeologicznych, hydrostrukturalnych. W Polsce dokonuje się osobno r.h. ogólnej, a osobno dla wód słodkich, zwyczajnych, wyróżniając w tym drugim przypadku jednostki mechanizmów przedkenozoicznych i jednostki mechanizmów kenozoicznych, albo także bierze się pod uwagę trzy plany hydrostrukturalne: przedkenozoiczny wspólnie z trzeciorzędem morskim (masyw karpacki), ze strukturami elewacyjnymi (masywy a więc cokoły) i depresyjnymi (niecki, rowy, zapadliska), trzeciorzędowy (niecki, rowy), subzbiorniki, czwartorzędowy: pasma zbiorników powiązane z formąi genezą utworów: doliny, pradoliny, doliny kopalne, sandry, sandry kopalne (struktury międzymorenowe) (ryc. 86, 87).[AK] Ryc. 86. Podział regionalny zwyczajnych wód podziemnych (wg Paczyński, 1995) Ryc. 87. Regionalizacja słodkich wód podziemnych Polski (wg Kleczkowski, 1988 z późniejszymi zmianami)1 – masywy M: a – wody szczelinowe, b – wody szczelinowo–krasowe; 2 – niecki N, wody szczelinowe, niekiedy podścielone porowymi; 3 –monoklinaMo, wody szczelinowo–krasowe, niekiedy podścielone porowymi; 4 –granice jednostek: a – głównych, b – podrzędnych; 5 – granice pasm zbiorników czwartorzędowych Q; 6 – granice subniecek SN, subzbiorników SZ i małych niecek permsko–kredowych w Sudetach: a – wody porowe, b – wody szczelinowo–krasowe, c – wody mieszane szczelinowo–porowe; 7 – stratygrafia pięter wodonośnych: Tr – trzeciorzęd, Cr – kreda, J – jura, T – trias, Pe – perm, (M) – mezozoik, (P) – paleozoik, (pP) – przedpaleozoik; 8 – granica południowa miąższej pokrywy utworów Q i Tr nad jednostkami starszymi; 9 – kluczowe czwartorzędowe struktury hydrogeologiczne (wody porowe): moduł zasobów dyspozycyjnych większy od 3,5 l/s∙km2, a więc przeszło 3 razy większy od średniej 1,1 i zasoby dyspozycyjne powyżej 100 000 m32/d (Kleczkowski, 1991); 10 – ważniejsze czwartorzędowe struktury kopalne (Budowa..., 1991 s. 29) Podział regionalny: Masywy M: MK – karpacki, podzielony na część wewnętrzną (W) i zewnętrzną (Z) z nałożonymi zbiornikami dolinnymi czwartorzędowymi, zaznaczono granicę pomiędzy obszarami pogórskimi (pogórza) i górskimi (góry); MS – sudecki z nieckami śródgórskimi permsko–kredowymi: zewnętrzną NZ i wewnętrzną NW; MSt – świętokrzyski, podzielony na część paleozoiczną (P) i mezozoiczną (M); MKu – kujawski Niecki (kredowe) N: NB–K – bełchatowsko–konińska, NL – lubelska, NŁ – łódzka, NM – miechowska, NR – radomska, NO – opolska Monoklina Mo: Mo K–S – krakowsko–śląska (triasowo–jurajska, podzielona na część triasową T i jurajską J Pasma zbiorów wód czwartorzędowych P: Pn–nadmorskie, Pp–pojezierne, Pr–równinne, Ppk – przedkarpackie, Pps – przedsudeckie Subniecki SN: SNG – gdańska, SNP – poznańska, SNWa – warszawska, SNWr – wrocławska, SNG–SNK – głubczycko–kędzierzyńska Subzbiorniki SZ: SZB – Bogucice, SZPo – Podlasie, SZS – Staszów, SZW – Warmia, SZP – Pomorze.

Słownik Ruch Nieustalony; Ruch Nietrwały:
Znaczenie ruch nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie) jest nie tylko funkcją położenia, lecz również funkcją czasu wymienia się w regionalizacja hydrogeologiczna.
Słownik Ruch Niejednorodny; Ruch Nierównomierny:
Znaczenie Ruch niejednorodny; ruch nierównomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu zmieniają się w przestrzeni, są funkcją położenia.[TM regionalizacja hydrogeologiczna.
Słownik Reduktor; Odtleniacz, Czynnik Redukujący, Środek Redukujący:
Znaczenie odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak regionalizacja hydrogeologiczna.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości regionalizacja hydrogeologiczna.
Słownik Radioliza (Wody):
Znaczenie Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie regionalizacja hydrogeologiczna.

Czym jest Regionalizacja znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: