Reżim źródła; ustrój co to jest
Co to jest Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła. Wyjaśnienie hydrogeologiczny źródła Zespół.

Czy przydatne?

Co to jest Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła

Definicja REŻIM ŹRÓDŁA; USTRÓJ HYDROGEOLOGICZNY ŹRÓDŁA: Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła
Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości fizyczne (raczej temperatura) i zmienność tych cech pod wpływem czynników zewnętrznych. → Źródło.[TB i DM].

Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.
Słownik Redukcja Siarczanów:
Znaczenie siarczanów Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze strefy utleniającej do redukcyjnej. Siarczany są redukowane do → siarki reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.
Słownik Równanie Różnicowe Filtracji:
Znaczenie filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.
Słownik Rzeka Krasowa:
Znaczenie Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.
Słownik Rzeka Drenująca:
Znaczenie Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.

Czym jest Reżim źródła; ustrój znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: