Równanie ogólne filtracji co to jest
Co to jest Równanie ogólne filtracji; Boussinesqa równanie. Wyjaśnienie Boussinesqa równanie Ogólne.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie ogólne filtracji; Boussinesqa równanie

Definicja RÓWNANIE OGÓLNE FILTRACJI; BOUSSINESQA RÓWNANIE: Równanie ogólne filtracji; Boussinesqa równanie
Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym założenia Dupuita o stałości hydraulicznej w każdym pionie; w ogólnym przypadku (w tym dla warstwo zwierciadle swobodnym) ma postać: i dla warstw o zwierciadle napiętym (H-Z = m): gdzie: S – współczynnik pojemności wodnej [1], Z – rzędna spągu warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym [L], W – natężenie zasilania powierzchniowego [LT–1], Q – natężenie źródeł i upustów [LT–1], H, H', H" – wysokość hydrauliczna w warstwie wodonośnej i sąsiadujących warstwach wodonośnych [L], k, k', k" – współczynniki filtracji warstwy wodonośnej i rozdzielających warstw półprzepuszczalnych [LT–1], m, m', m" → miąższość warstwy wodonośnej i rozdzielających warstw półprzepuszczalnych [L], T = k∙m – przewodność (współczynnik przewodności) warstwy wodonośnej [L2T–1], T' = k'/m'; T" = k"/m" – przewodności pionowe (współczynniki przesączania) rozdzielających warstw półprzepuszczalnych [T–1], t – czas [T], a = T/S – przenikliwość hydrauliczna (piezoprzewodność) [L2T–1], x,y, z – współrzędne przestrzenne [L]. Przyjęto przy tym tak zwany założenia schematu Hantusha: – przesączanie poprzez rozdzielające warstwy półprzepuszczalne podlega prawu Darcy'ego i ma kierunek pionowy, – sąsiadujące warstwy wodonośne są tak zasobne, iż strumień przesączania nie wywołuje w nich zmian wysokości hydraulicznych, – nie uwzględnia się pojemności wodnej rozdzielających warstw półprzepuszczalnych (S'= S" = 0), jest to ruch w nich reaguje natychmiastowo na każdą zmianę wysokości hydraulicznej: ΔH= (H – H) = (H" – H) i jest natychmiast ustalony (ryc. 90).[TM] Ryc. 90. Model ilustrujący wielkości powiązane z równaniem Boussinesqa: a – warstwa o zwierciadle swobodnym, b – warstwa o zwierciadle napiętym 0-0 – poziom odniesienia, 1 – strop warstwy nieprzepuszczalnej, 2 – sąsiadująca warstwa wodonośna o dużej zasobności, 3 – rozdzielająca warstwa półprzepuszczalna, 4– warstwa wodonośna, gdzie opisywana jest filtracja, 5– nadległa warstwa półprzepuszczalna, poprzez którą może odbywać się zasilanie, 6 – gleba, powierzchnia terenu, 7 – wysokość hydrauliczna H' (zwierciadło piezometryczne) warstwy sąsiadujące, 8 – wysokość hydrauliczna H (zwierciadło swobodne albo piezometryczne ) warstwy, gdzie jest opisywana filtracja, 9 –studnia/piezometr, 10 – natężenie zasilania powierzchniowego W.

Słownik Rozpuszczony Węgiel Organiczny DOC:
Znaczenie organiczny DOC Węgiel substancji organicznych przechodzących poprzez filtr o otworach nie większych niż 0,45 mm, zatrzymujący niemal wszystkie bakterie. Zawartość DOC w niezanieczyszczonych wodach równanie ogólne filtracji; boussinesqa równanie.
Słownik Radionuklid; Pierwiastek Promieniotwórczy:
Znaczenie pierwiastek promieniotwórczy Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 równanie ogólne filtracji; boussinesqa równanie.
Słownik Remont Studni:
Znaczenie Czynności powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego eksploatacji i wydajności studni. R.s. dzieli się na bieżący (renowacja, konserwacja) i kapitalny (rekonstrukcja). Do renowacji należy równanie ogólne filtracji; boussinesqa równanie.
Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe równanie ogólne filtracji; boussinesqa równanie.
Słownik Retencja (Wody):
Znaczenie Tymczasowe zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc spowolnienie → obiegu wody. Zdarzenie naturalne albo sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią, jej rozmiar wyraża równanie ogólne filtracji; boussinesqa równanie.

Czym jest Równanie ogólne filtracji znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: