Rozpuszczalność co to jest
Co to jest Rozpuszczalność. Wyjaśnienie minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczalność

Definicja ROZPUSZCZALNOŚĆ: Rozpuszczalność
Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich zachodzi ten mechanizm. R. minerałów i cieczy w miarę niewiele wymienia się pod wpływem zmian ciśnienia, najczęściej wzrasta pod wpływem podwyższenia temperatury, a w szczególności stężenia niektórych gazów. W razie gazów r. wzrasta ze wzrostem ciśnienia, a maleje wraz ze wzrostem temperatury. R. jest wyrażana jako stężenie roztworu nasyconego w danej temperaturze i ciśnieniu i podawana w gramach na 100 gramów wody. Miarą r. substancji trudno rozpuszczalnych jest wartość liczbowa →iloczynu aktywności. → Rozpuszczanie.[AM].

Słownik Radiowęgiel:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R rozpuszczalność.
Słownik Ruch Stacjonarny:
Znaczenie Ruch, gdzie parametry równania ruchu i samo równanie nie zmieniają się w momencie. Jeżeli jednak rozmiar opisująca ruch, na przykład wysokość hydrauliczna, jest zmienna w momencie, r.s. może być rozpuszczalność.
Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako rozpuszczalność.
Słownik Rozpuszczanie; Roztwarzanie:
Znaczenie roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w rozpuszczalność.
Słownik Rok Hydrologiczny:
Znaczenie Moment roczny liczony od 1 listopada do 31 października z racji na przebieg zjawisk cyklu odpływowego. R.h. jest dzielony na dwa półrocza: zimowe od 1 XI do 30 IV i letnie od1 V do 31 X. W niektórych rozpuszczalność.

Czym jest Rozpuszczalność znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: