Schemat jawny (explicite co to jest
Co to jest Schemat jawny (explicite). Wyjaśnienie Aproksymacja różnicowa równania → filtracji.

Czy przydatne?

Co to jest Explicite Jawny Schemat

Definicja SCHEMAT JAWNY (EXPLICITE): Model jawny (explicite)
Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać: gdzie: H – wysokość hydrauliczna w węźle najpierw kroku czasowego [L], H – wysokość hydrauliczna w węźle na końcu kroku czasowego [L], Q– zasilanie w węźle [L3 T–1], S – współczynnik pojemności wodnej w węźle [1], T – przewodność wodna [L 2 T–1], Δx, Δy – wymiary bloku przypisanego węzłowi w kierunkach x i y [L], A = Δx∙Δy – pole bloku przypisanego węzłowi [L2 ], i, j – wskaźniki dolne oznaczające położenie węzłów i przypisanych im bloków (ryc. 94). Równanie tj. rozwiązywane w poszczególnych krokach czasowych sposobem bezpośrednią. Warunkiem stabilności rozwiązania jest, aby długość kroku czasowego była mniejsza od wartości krytycznej określonej wzo­rem: → Model uwikłany (implicite), → Cranka-Nicholsona model.[MR] Ryc. 94. model oznaczeń węzłów i przypisanych im bloków obliczeniowych.

Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda schemat jawny (explicite).
Słownik Stabilność Iteracji:
Znaczenie Iteracja jest stabilna, gdy dowolne zwiększanie liczby → kroków iteracyjnych nie skutkuje wzrostu błędu iteracji w stopniu dyskwalifikującym wartość wyników obliczeń. →sposoby iteracyjne.[MR schemat jawny (explicite).
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK schemat jawny (explicite).
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca schemat jawny (explicite).
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna Pionowa:
Znaczenie hydrogeochemiczna pionowa Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych schemat jawny (explicite).

Czym jest Schemat jawny (explicite znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: