Schemat jawny (explicite co to jest
Co to jest Schemat jawny (explicite). Wyjaśnienie Aproksymacja różnicowa równania → filtracji.

Czy przydatne?

Co to jest Explicite Jawny Schemat

Definicja SCHEMAT JAWNY (EXPLICITE): Model jawny (explicite)
Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać: gdzie: H – wysokość hydrauliczna w węźle najpierw kroku czasowego [L], H – wysokość hydrauliczna w węźle na końcu kroku czasowego [L], Q– zasilanie w węźle [L3 T–1], S – współczynnik pojemności wodnej w węźle [1], T – przewodność wodna [L 2 T–1], Δx, Δy – wymiary bloku przypisanego węzłowi w kierunkach x i y [L], A = Δx∙Δy – pole bloku przypisanego węzłowi [L2 ], i, j – wskaźniki dolne oznaczające położenie węzłów i przypisanych im bloków (ryc. 94). Równanie tj. rozwiązywane w poszczególnych krokach czasowych sposobem bezpośrednią. Warunkiem stabilności rozwiązania jest, aby długość kroku czasowego była mniejsza od wartości krytycznej określonej wzo­rem: → Model uwikłany (implicite), → Cranka-Nicholsona model.[MR] Ryc. 94. model oznaczeń węzłów i przypisanych im bloków obliczeniowych.

Słownik Sucha Pozostałość; Pozostałość Po Odparowaniu:
Znaczenie pozostałość po odparowaniu Powszechnie używany w hydrogeologii, oznaczany laboratoryjnie, parametr jakości wody. S.p. odpowiada masie osadu pozostającego po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze schemat jawny (explicite).
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową schemat jawny (explicite).
Słownik Strefa Redukcyjna:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków redukcyjnych. W wodach podziemnych z reguły występuje w profilu pionowym pod → strefą utleniającą. Lokalnie (na przykład w obszarach bagiennych schemat jawny (explicite).
Słownik Szczelinowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny schemat jawny (explicite).
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca schemat jawny (explicite).

Czym jest Schemat jawny (explicite znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: