Schemat uwikłany (implicite co to jest
Co to jest Schemat uwikłany (implicite). Wyjaśnienie Aproksymacja różnicowa równania → filtracji.

Czy przydatne?

Co to jest Implicite Uwikłany Schemat

Definicja SCHEMAT UWIKŁANY (IMPLICITE): Model uwikłany (implicite)
Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie końcowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać: Objaśnienia symboli: → Model jawny (explicite). Równanie tj. rozwiązywane w poszczególnych krokach czasowych sposobem iteracyjną. Sposób jest bezwarunkowo stabilna, jednakże w razie przyjęcia kroków czasowych większych od kroku krytycznego (→ model jawny) powstają błędy proporcjonalne do TH i wzrastające wspólnie z Δt. → Cranka-Nicholsona → model.[MR].

Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy schemat uwikłany (implicite).
Słownik Skrzynia Przelewowa:
Znaczenie Skrzynia przelewowa Skrzynia w kształcie prostopadłościanu wykorzystywana do pomiaru natężenia przepływu wody (ze źródła, studni pompowej, z samowypływu) z zastawką i → przelewem pomiarowym.[AK schemat uwikłany (implicite).
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są schemat uwikłany (implicite).
Słownik Studnia Niedoskonała; Studnia Niedoskonała Hydraulicznie:
Znaczenie niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w schemat uwikłany (implicite).
Słownik Studnia Bez Obudowy; Studnia Bosa:
Znaczenie studnia bosa Studnia głębinowa w skałach litych (silnych). Obudowa ograniczona do odcinka przypowierzchniowego (rura obsadowa) (ryc. 106).[AK] Ryc. 106. Studnia bez obudowy w spękanych wapieniach schemat uwikłany (implicite).

Czym jest Schemat uwikłany (implicite znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: