Schemat uwikłany (implicite co to jest
Co to jest Schemat uwikłany (implicite). Wyjaśnienie Aproksymacja różnicowa równania → filtracji.

Czy przydatne?

Co to jest Implicite Uwikłany Schemat

Definicja SCHEMAT UWIKŁANY (IMPLICITE): Model uwikłany (implicite)
Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie końcowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać: Objaśnienia symboli: → Model jawny (explicite). Równanie tj. rozwiązywane w poszczególnych krokach czasowych sposobem iteracyjną. Sposób jest bezwarunkowo stabilna, jednakże w razie przyjęcia kroków czasowych większych od kroku krytycznego (→ model jawny) powstają błędy proporcjonalne do TH i wzrastające wspólnie z Δt. → Cranka-Nicholsona → model.[MR].

Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w schemat uwikłany (implicite).
Słownik Substancje Stałe Zawieszone; Zawiesiny Ogólne:
Znaczenie zawieszone; zawiesiny ogólne Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje schemat uwikłany (implicite).
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek schemat uwikłany (implicite).
Słownik Siatka Dyskretyzacji:
Znaczenie Siatka dyskretyzacji Siatka zbudowana z → bloków obliczeniowych, na które jest podzielony zdyskretyzo-wany region filtracji. → Dyskretyzacja obszaru filtracji (przestrzeni).[MR schemat uwikłany (implicite).
Słownik Skład Chemiczny Wód; Chemizm Wód:
Znaczenie chemizm wód Skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i niezdysocjowanych) substancji występujących w wodzie (gazów, minerałów, substancji organicznej i tak dalej), a nie samej wody jako związku schemat uwikłany (implicite).

Czym jest Schemat uwikłany (implicite znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: