Schemat uwikłany (implicite co to jest
Co to jest Schemat uwikłany (implicite). Wyjaśnienie Aproksymacja różnicowa równania → filtracji.

Czy przydatne?

Co to jest Implicite Uwikłany Schemat

Model uwikłany (implicite)
Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie końcowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać: Objaśnienia symboli: → Model jawny (explicite). Równanie tj. rozwiązywane w poszczególnych krokach czasowych sposobem iteracyjną. Sposób jest bezwarunkowo stabilna, jednakże w razie przyjęcia kroków czasowych większych od kroku krytycznego (→ model jawny) powstają błędy proporcjonalne do TH i wzrastające wspólnie z Δt. → Cranka-Nicholsona → model.[MR].

Czym jest Schemat uwikłany (implicite znaczenie w Słownik definicje S