Schemat uwikłany (implicite co to jest
Co to jest Schemat uwikłany (implicite). Wyjaśnienie Aproksymacja różnicowa równania → filtracji.

Czy przydatne?

Co to jest Implicite Uwikłany Schemat

Definicja SCHEMAT UWIKŁANY (IMPLICITE): Model uwikłany (implicite)
Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie końcowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać: Objaśnienia symboli: → Model jawny (explicite). Równanie tj. rozwiązywane w poszczególnych krokach czasowych sposobem iteracyjną. Sposób jest bezwarunkowo stabilna, jednakże w razie przyjęcia kroków czasowych większych od kroku krytycznego (→ model jawny) powstają błędy proporcjonalne do TH i wzrastające wspólnie z Δt. → Cranka-Nicholsona → model.[MR].

Słownik Schemat Jawny (Explicite):
Znaczenie explicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać schemat uwikłany (implicite).
Słownik Studnia Wielkośrednicowa:
Znaczenie wielkośrednicowa Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w poziomie), realizowana w celu uzyskania sporych wydajności i długotrwałości działania (ryc. 111). → Starzenie (się) studni.[AK] Ryc schemat uwikłany (implicite).
Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK schemat uwikłany (implicite).
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna Pionowa:
Znaczenie hydrogeochemiczna pionowa Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych schemat uwikłany (implicite).
Słownik Subzbiornik Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej innych i wykazujący znacząco mniejszą od nich zasobność. Sub- wyraża zarówno położenie zbiornika w pionie (w Polsce poniżej zbiorników schemat uwikłany (implicite).

Czym jest Schemat uwikłany (implicite znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: