Siarka S co to jest
Co to jest Siarka S. Wyjaśnienie niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie.

Czy przydatne?

Co to jest S Siarka

Definicja SIARKA S: Siarka S
Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka koloidalna), S4+ (((na przykład → jon siarczynowy), S6 + (((((na przykład → jon siarczanowy). W obiegu s. aktywnie uczestniczą liczne rodzaje bakterii, biorąc udział w → mineralizacji substancji organicznej, → desulfatyzacji, sulfatyzacji i tak dalej W wodach podziemnych s. może być pochodzenia geogenicznego (mineralnego, wulkanicznego i plutonicznego), organicznego, atmosferycznego, antropogenicznego (ryc. 96).[AM] Ryc. 96. Model współwystępowania różnych form siarki w wodach podziemnych w zależności od pH i Eh (temp. 25° C).

Słownik Skład Jonowy Wód:
Znaczenie Chemizm wód określany wyłącznie zespołem występujących w wodzie anionów i kationów. Niekiedy uwzględniane są jedynie → jony kluczowe i wówczas s.j.w. może być przedstawiany w formie skróconych siarka s.
Słownik Substancja Zanieczyszczająca; Zanieczyszczenie, Substancja Skażająca:
Znaczenie zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca Substancja występująca w wodach wskutek działalności człowieka i wpływająca °radująco na ich naturalny skład. Efektem przenikania s.z. do wód siarka s.
Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów siarka s.
Słownik System Krążenia Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i siarka s.
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne siarka s.

Czym jest Siarka S znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: