Solanki tarcz co to jest
Co to jest Solanki tarcz kontynentalnych. Wyjaśnienie Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone.

Czy przydatne?

Co to jest Kontynentalnych Tarcz Solanki

Definicja SOLANKI TARCZ KONTYNENTALNYCH: Solanki tarcz kontynentalnych
Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim wierceniu KTB w Niemczech. Wg istniejących hipotez mogą to być bardzo stare wody (morskie i/albo infiltracyjne), które w warunkach stagnacji (→ stagnacja wód podziemnych) osiągnęły równowagę chemiczną z pierwotnymi krzemianami. Zasolenie s.t.k. może w części pochodzić z inkluzji ciekłych zawartych w skałach krystalicznych i uruchomionych w strefach dyslokacji.[JD].

Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady solanki tarcz kontynentalnych.
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– solanki tarcz kontynentalnych.
Słownik Środowisko Naturalne:
Znaczenie naturalne Ogół przedmiotów przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Środowisko naturalne obejmuje solanki tarcz kontynentalnych.
Słownik Średnica Miarodajna Ziarna De; Ś. Efektywna, Ś. Zastępcza:
Znaczenie ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała solanki tarcz kontynentalnych.
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W solanki tarcz kontynentalnych.

Czym jest Solanki tarcz kontynentalnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: