Solność co to jest
Co to jest Solność. Wyjaśnienie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Solność

Definicja SOLNOŚĆ: Solność
Wg rzadko aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów mocnych kwasów z kationami zasad silnych (Na+,K+,Li+) – s. pierwszego rzędu (S1), zasad słabych (Ca2+, Mg2+) – s. drugiego rzędu (S2) i zasad bardzo słabych (Fe2+, Mn2+) – s. trzeciego rzędu (S3). W wodach naturalnych znaczenie mają jedynie S1 i S2.[JD].

Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda solność.
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne solność.
Słownik Studnia Eksploatacyjna:
Znaczenie Studnia eksploatacyjna Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego poboru wody dla celów zaopatrzenia i nawodnień rolniczych.[AK solność.
Słownik Studnia:
Znaczenie pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń solność.
Słownik System Krążenia Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i solność.

Czym jest Solność znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: