Stała rozpadu (zaniku) kr co to jest
Co to jest Stała rozpadu (zaniku) kr. Wyjaśnienie kr znaczy objętość substancji ulegającej.

Czy przydatne?

Co to jest Stała rozpadu (zaniku) kr

Definicja STAŁA ROZPADU (ZANIKU) KR: Stała rozpadu (zaniku) kr
S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad promieniotwórczy, rozkład szeregu zanieczyszczeń organicznych na drodze fizykochemicznej i z udziałem organizmów żywych (biodegradacja), także obumieranie (zanik) bakterii chorobotwórczych i wirusów w wodach podziemnych. Z drugim fundamentalnym wyznacznikiem rozpadu, jakim jest czas połowicznego zaniku (półrozpadu) T1/2 (→ moment półtrwania), istnieje związek (ryc. 100): T1/2 = (ln2)/kr Wymiar: [T–1]. → Parametry rozpadu i biodegradacji zanieczyszczeń, → Promieniotwórcza przemiana.[SW] Ryc. 100. Stała zaniku kr i czas 99,9% eliminacji wybranych bakterii i wirusów w wodach podziemnych (wg Matthess i in., 1985) czas 99,9% eliminacji t9,99 = 9,97T1/2.

Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca stała rozpadu (zaniku) kr.
Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów stała rozpadu (zaniku) kr.
Słownik Substancja Organiczna:
Znaczenie organiczna Ogólne definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki stała rozpadu (zaniku) kr.
Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w stała rozpadu (zaniku) kr.
Słownik Stagnacja Wód Podziemnych:
Znaczenie Stagnacja wód podziemnych Bezruch, brak ruchu albo bardzo powolny ruch wód podziemnych. → Stagnacja hydrogeochemiczna.[AK stała rozpadu (zaniku) kr.

Czym jest Stała rozpadu (zaniku) kr znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: