Stiffa wykres co to jest
Co to jest Stiffa wykres. Wyjaśnienie sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Stiffa

Definicja STIFFA WYKRES: Stiffa wykres
Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w miejscach opróbowania nanosi się prostopadle do niej cztery blisko siebie położone osie pomocnicze. Na półosiach położonych na lewo od osi głównej nanosi się stężenia głównych kationów, a na prawych półosiach anionów (w mval/dm3). Naniesione na półosiach punkty stężeń łączy się ze sobą, otrzymując nieregularny wielobok (ryc.101).[AM] Ryc. 101. Wykorzystanie wykresu Stiffa do odwzorowania wyników badań w otworze Gołdap IG 1 Opis profilu litologicznego: 1 – piaski i piaskowce drobnoziarniste, 2 – wapienie detrytyczne i oolitowe, 3 – margle mułowcowe,4 – iły,5 – opoki, 6 – kreda pisząca, 7 – mułki i mułowce,8 – glina zwałowa; wykresy zmian z głębokością mineralizacji wody i zawartych w niej jonów: 9 – ogólna mineralizacja, 10 – stężenie Cl–, 11 – stężenie , 12 – stężenie , 13 – stężenie Ca2+ , 14 – stężenie Mg2+ , 15 – stężenie Na+ +K+, 16 → miejsce pobrania próbki wody do badań.

Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach stiffa wykres.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty stiffa wykres.
Słownik Strefa Termicznie Neutralna:
Znaczenie neutralna Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza w danym punkcie i nie podlega wahaniom rocznym. Poniżej s.t.n. wzrost temperatury wraz ze stiffa wykres.
Słownik Skrzynia Przelewowa:
Znaczenie Skrzynia przelewowa Skrzynia w kształcie prostopadłościanu wykorzystywana do pomiaru natężenia przepływu wody (ze źródła, studni pompowej, z samowypływu) z zastawką i → przelewem pomiarowym.[AK stiffa wykres.
Słownik Środowisko Naturalne:
Znaczenie naturalne Ogół przedmiotów przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Środowisko naturalne obejmuje stiffa wykres.

Czym jest Stiffa wykres znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: