Strefa aktywnego dopływu do co to jest
Co to jest Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni. Wyjaśnienie studni.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni

Definicja STREFA AKTYWNEGO DOPŁYWU DO STUDNI; STREFA DOPŁYWU WODY DO STUDNI: Strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni
W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości dopływu wody w momencie pompowania. Poniżej tej strefy przepływ wody ma charakter naturalny, niezależny od drenażu w wyższej części. Wynosi ona od 1,3 (s + l) do 2,0 (s + l), zależnie od relacji s/l, wahającego się od 0,2 do 1,0 (s – depresja w studni, l – czynna długość filtru). Miąższość spółka akcyjnad. wyznacza się dla studzien zagłębionych płytko w poziom wodonośny – od położenia swobodnego zwierciadła (z uwzględnieniem depresji), albo dla wód naporowych – od stropu poziomu wodonośnego.[AK].

Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.
Słownik Solanka:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 35 g/dm3, której kluczowymi składnikami rozpuszczonymi są jony: chlorkowy Cl–, sodowy Na+ i wapniowy Ca2+. Niektórzy autorzy wyróżniają grupę mocnych strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.
Słownik Studnia Niezupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne strefa aktywnego dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni.

Czym jest Strefa aktywnego dopływu do znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: