Strefy hydrogeologiczne w co to jest
Co to jest Strefy hydrogeologiczne w krasie. Wyjaśnienie krasie W obszarach krasowych występują.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy hydrogeologiczne w krasie

Definicja STREFY HYDROGEOLOGICZNE W KRASIE: Strefy hydrogeologiczne w krasie
W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca strefie aeracji, → strefa freatyczna – pełnego wypełnienia wodą z przepływem poziomym, i strefa przejściowa położona pomiędzy ni mi, okresowo wypełniona wodą, o przepływie pionowym i poziomym (ryc. 104).[AR] Ryc. 104. Strefy hydrogeologiczne w krasie a – najwyższy poziom wód podziemnych, b – najniższy poziom wód podziemnych, W – strefa wadyczna, F – strefa freatyczna, WF – strefa przejściowa wadyczno–freatyczna; 1 – skały węglanowe, 2 – skały luźne, 3 – źródło okresowe, 4 – źródło stałe, 5 – kanały krasowe, 6 – strefy spękań.

Słownik Schemat Jawny (Explicite):
Znaczenie explicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać strefy hydrogeologiczne w krasie.
Słownik Synergizm; Efekt Synergetyczny:
Znaczenie synergetyczny Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie strefy hydrogeologiczne w krasie.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla strefy hydrogeologiczne w krasie.
Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich strefy hydrogeologiczne w krasie.
Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte strefy hydrogeologiczne w krasie.

Czym jest Strefy hydrogeologiczne w znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: